ایرج شهروز تهرانی


سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك دكترای معماری از دانشكده پلی تكنیك تورینو ایتالیا 1347
 • طی دوره تكمیلی مرمت آثار باستانی دانشگاه فلورانس، ایتالیا 1359
 • طی دوره تخصصی ایمنی در كارگاه های ساختمانی ایتالیا
 • عضو جامعه معماران شهر فلورانس از ایتالیا 1367
 • استاد راهنمای پایان نامه های دوره كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از 1383
عناوین و سمت ها:
 • عضو هیات امناء و هیات مدیره انجمن مفاخر معماری ایران
 • مدرس دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران 1349
 • مدرس گروه معماری دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1359-1350
 • مدرس معماری در دانشكده فنی دانشگاه تهران به مدت یك سال
فعالیت ها:
طرح و نظارت و اجرای واحدهای مسكونی، اداری و فرهنگی در ایران و ایتالیا
 • ویلای رستمی - مازندران - شمال شهرك فردوس 1381
 • ویلا در نزدیكی فلورانس - ایتالیا 1366
 • ساختمان مسكونی شهروز - تهران 1381
 • ساختمان گودرزی - تهران 1381
 • آپارتمان های مسكونی - تهران 1355
 • ساختمان مسكونی - تهران 1356
 • ویلای مسكونی - شمال تهران 1356
 • نمای شمالی ساختمان مسكونی شهروز - تهران 1381
 • پروژه پیشنهادی دانشگاه آزاد
 • سایت نظر آباد
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت