بهروز حبیبی

متولد 1314 تهران

 

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرك دكترای معماری از دانشگاه ونیز ایتالیا

عناوین و سمت ها:

عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت ها
 • استاد دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران 1354-1341
 • مدیر گروه شهرسازی و معاون آموزشی دانشكده معماری و شهرسازی 1354-1350
 • رئیس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1360-1358
 • عضو هیات مدیره و مدیرعامل شركت مهندسان مشاور زاب 1360
فعالیت ها:
 • طرح مجموعه اداری شركت تولیدی تریپلكس، میلان 1340
 • بیمارستان، شارجه 1342
 • دانشكده اقتصاد و ادبیات دانشگاه ملی ایران 1344
 • آفی تئاتر ابوریحان بیرونی دانشگاه ملی ایران 1344
 • دانشكده علوم دانشگاه ملی ایران 1345
 • خوابگاه دانشگاه دختران ونك 1346
 • طرح جامع كاشان 1353
 • طرح جامع و تفصیلی كنگاور 1355
 • طرح های جامع و مطالعات معماری دامغان، طبس، بسطام، گناباد، بیدخت، كاشمر، شركت پلی اوربانیك 1355
 • طرح بازسازی طبس 1359
 • طرح جامع تفت 1359
 • طرح جامع و تفصیلی شیروان و سنقر 1361
 • طرح های هادی ایرانشهر، زاهدان، چابهار 1361
 • طرح مجتمع خدماتی هیات سه نفره، چابهار 1361
 • مجتمع های مسكونی، اداری و خدماتی كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، چابهار 1363
 • ساختمان وزارت بازرگانی تهران 1364
 • ترمینال چابهار، 1364
 • هتل چابهار و ایرانشهر 1364
 • طرح جامع و تصیلی و طرح تاسیسات و ساختمان های شهرك فجر 1367-1364
 • طرح مجتمع اداری، رفاهی خدماتی رفاهی جزیره سیری 1367
 • آماده سازی اراضی شركت ملی نفتكش ایران، بوشهر 1367
 • مجتمع ورزشی، فرهنگی تعاونی پوشاك قهرود 1368
 • دانشكده انفورماتیك و دانشكده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی 1368
 • خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی 1369
 • طرح جامع دانشگاه شهید بهشتی، بابیلون 1369
 • دانشكده علوم دریایی شركت ملی نفتكش ایران، محمود آباد 1369
 • طرح اصلاحی و ترمیم مصلی انزلی 1370
 • مجتمع اداری، رفاهی شركت ملی نفتكش ایران، خارك 1371، بندر ماهشهر 1378
 • مجتمع فرهنگی، ورزشی همت تجریش 1372
 • ساختمان های ورزشی و تجاری مجتمع مسكونی قیطریه 1373
 • طرح ساختمان ادارات مركزی شركت ملی نفتكش ایران 1374-1373
 • مجتمع مسكونی و اداری شركت ملی نفتكش ایران، بوشهر 1366، جزیره لاوان 1366، بندرعباس 1374،چابهار 1375
 • منازل مسكونی ییلاقی در شوركاب 1376
 • طرح امكان سنجی حذف حصار املاك شهری، شهرداری تهران 1377
 • طرح و اجرای كارخانه سپهر كابل، نظرآباد كرج 1379
 • طرح كارخانه های سیم و كابل خاورشهر 1381
 • طرح كارخانه تولید سیم و كابل آذرخش رضوان شهر 1382
 • مجتمع خوابگاه دانشجویان دانشگاه آزاد آمل 1383
 • كارخانه بسته بندی دارو، اهواز 1383
 • طرح جامع توسعه كارخانه سیمان آبیك 1383
 • طرح سالن اجتماعات شركت پتروشیمی ایران، شیراز 1383
آثار تالیفی:

ترجمه كتاب هنر ایران - اثر آندره گدار، دانشگاه ملی ایران 1345

اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت