بهروز پاکدامن

 • متولد 1328 تهران
 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1354
 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه رايس، هوستون تگزاس، آمريكا 1356
 • مدير عامل مهندسين مشاور مهرازان از 1367
 • رتبه اول مسابقه طرح خانه هاي جوانان براي مناطق مختلف ايران 1356
 • رتبه دوم مسابقه طرح خانه هاي ارزان قيمت شهرك واوان 1364
 • تقديرنامه براي طراحي مجموعه تاريخي-فرهنگي برج طغرل شهرري 1376
 • تقديرنامه براي طراحي شهرك كاركنان نيشكر اهواز 1378
 • عضو انجمن شهرسازان انتاريو كانادا 1381
 • عضو جامعه مشاوران ايران
 • عضو انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز
 • عضو جامعه مهندسان شهرساز
 • عضو كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو جامعه معماران ايران

 

مشاغل و مسئوليتهاي گذشته

 • مدرس رشته كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي 1382-1372
 • استاد مدعو در رشته كارشناسي ارشد دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه تورنتو، كانادا 1382
 • عضو هيئت داوران مسابقه مسكن حداقل تهران 1373 / مسابقه ساختمانهاي شهرداري مشهد 1384
 •  

 

آثار تاليفي و ساير فعاليتها

 • يادنامه وارطان هوانسيان، جامعه مشاوران ايران 1362
 • سه معمار ايراني (وارطان هوانسيان، پل آبكار، گابريل گوركيان)، كتاب تهران، انتشارات روشنگران 1371
 • نكاتي درباره طراحي شهرهاي جديد جهان، آبادي 1372
 • شيوه ها و گرايش معماري در تهران، كتاب تهران، انتشارات روشنگران 1376-1375
 • پيدايش فرم در معماري ايراني، فصلنامه معماري و فرهنگ  1378
 • سخنراني با موضوع گرايش هاي جديد در معماري معاصر ايران- دبي 1378
 • مسابقه بين المللي طراحي كلوب گلف در دبي 1378
 • باغ قدمگاه، كتاب باغ هاي ايراني، انتشارات موزه هنرهاي معاصر 1383
 • معرفي پروژه هاي اخير در دانشگاه آمريكايي دبي و انجمن حرفه اي معماران، ژوهانسبورگ افريقاي جنوبي 1383
 • نمايشگاه فردي آثار معماري و شهرسازي، خانه هنرمندان ايران 1384