جواد بنکدار

 • متولد 1322 كاشمر
 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه پرات، نيويورك 1355
 • عضو موسس و مدير عامل مهندسان مشاور تجير

 

مشاغل و مسئوليتهاي گذشته

 • همكاري با مهندسان مشاور ماندالا در پروژه دانشگاه بوعلي همدان1360

 

فعاليتهاي حرفه اي

 • مجتمع مسكوني جلفا، اصفهان 1366-1364
 • هنرستان هنرهاي تجسمي كرج 1374-1370
 • تالار بزرگ، كرمانشاه 1384-1378
 • ساختمان اداري آزمايشگاهي شركت پالايش و پژوهش خون 1384-1379
 • پروژه سفارت ايران در الجزاير 1381
 • پروژه مجموعه و ميدان چهارراه شهيد بهشتي، تبريز 1385-1381
 • توسعه ساختمان شهرداري، مشهد 1385-1383

 

آثار تاليفي

 • مقاله در مجله آبادي 1371 و 1374/ معمار 1377 و 1380 / معماري و شهرسازي 1383