حسین سلطان زاده

حسین سلطان زاده

متولد 1335

اخذ مدرک مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران ، 1366

اخذ مدرک دکتری تخصصی معماری از دانشاه ازد اسلام واحد علوم تحقیقات تهران ، 1385

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران از 1369

رییس دانشکده عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از 1379

سردبیر و مدیر مسئول فصلنامه معماری . فرهنگ از 1378

عضو هیات تحریریه مجله علمی - پژوهشی انسان شناسی از 1381

مدیر عامل مهندسین مشاور چهار طاق هستی

عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران

 

مشاغل و مسئولیت های گذشته

مدیر گروه معماری و شهرسازی دفتر پژوهشهای فرهنگی 1366 تا 1391

تدریس در دانشگاههای شهید بهشتی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و دانشگاه های آزاد اسلامی تبریز و همدان 1367- 1380

عضو شورای راهبردی طرح ساختمان فرهنگسرای نگارستان (موزه قرآن ) 1377 و 1376

عضو شورای راهبردی مرمت و بازسازی مرسه عالی شهید مطهری (مسجد - مدرسه سپهسالار ) 1381 و 1382

رییس کمیته شهرسازی و معماری ناحیه سبز تهران ، شهرداری تهران ، 1381

عضو کمیسیون عالی معماری ستاد هویت بخشی مدارس کشور 1387

مدیر گروه کارشناسی ارشد پژوهش هنر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1386-1388

عضو کمیته هنرهای وابسته به معماری در فرهنگستان 1387

فعالیت های حرفه ای

طراحی ساختمان اداری وزارت راه در جاده قدیم 1370

طراحی و نظارت بر ساخت شماری واحد مسکنی در تهران 1370- 1379

طراح مهمانسرای سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی در تهران1372

 

 

طراحی مدرسه ابتدایی  در زنجان1385

طراحی مسجد بزرگ دانشگاه  آزاد اسلامی قزوین 1386

طراحی مجتمع آموزشی حیات طیبه ، سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس قزوین ، 1390

عضو هیات داوری در پروژه های ارسالی در ده ها مسابقه معماری در کشور

آثار تالیفی

کتاب ها

روند شکل گیری شهر و مراکز مذهبی در ایران تهران انتشارات آگاه 1362

تاریخ مدارس ایران ( از عهد باستان تا تاسیس دارلفنون ) تهران : انتشارات آگاه 1364

مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران چاپ اول 1365 چاپ دوم تهران انتشارات آگاه 1364

فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران ، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی

فضاهای ورودی خانه های تهران قدیم ، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی 1371

فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران چاپ اول 1371 تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی

نماهایی از ساختمانهای تهران ، با اثاری از دانشجویان معماری تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی

نائین شهر هزاره های تاریخی تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی 1374

تبریز خشتی استوار در معماری ایران تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی چاپ اول 1376

معماری و شهرسازی ایران به روایت شاهنامه فردوسی ، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی 1377

تاج محل ارامگاه بانویی ایرانی تبار ، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی 1378

تخت جمشید چاپ اول 1379 تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی چاپ ششم 1390

بازارهای ایرانی چاپ اول 1380 تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی چاپ چهارم 1386

فضاهای معماری و شهری در نگارگری یرانی تهران چهار طاق 1387

تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران از دوره باستان تا 1355 ه. ش انتشارات چهار طاق 1390 

اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت