حسین کارگر

متولد 1326 - نقده آذربایجان غربی

  • تحصیلات فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران - سال 1349
  • رئیس دفتر مهندسی استانداری یزد 54-1351
  • رئیس دفتر مهندسی استانداری آذربایجان غربی 56-1354
  • رئیس دفتر مهندسی استانداری آذربایجان شرقی 60-1358
  • کارشناسی معماری و شهرسازی دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی 1379-1360
  • اولین رئیس سازمان نظام مهندسی معماری و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
  • اولین مدیراجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و عضو هیئت مدیره به مدت دو دوره
  • حضور و فعالیت مستمر در تهیه طرحهای متعدد معماری و شهرسازی در استان ها یزد، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی
  • رئیس هیئت مدیره و شاغل در مهندسین مشاور باغ شهر بنا از سال 1380 تا کنون