حمید ماجدی

 • متولد 1329 اردكان
 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1354
 • اخذ مدرك دكتراي شهرسازي از دانشگاه لندن 1375
 • عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران از 1372
 • مدرس دوره دكتراي شهرسازي از 1376
 • استادیار و مدير گروه دوره دكترا و كارشناسي ارشد شهرسازي دانشكده هنر و معماري واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامي از 1382

 

مشاغل و مسئوليتهاي گذشته

 • كارشناس شهرسازي و معماري دفتر فني وزارت كشور 1359-1355
 • معاون مدير كل دفتر فني وزارت كشور 1364-1359
 • كارشناس شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي 1369-1364
 • مدير كل دفتر طرح ريزي شهري و ناحيه اي وزارت مسكن و شهرسازي 1379-1369
 • معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران 1380
 • مشاور رئيس سازمان شهرداري هاي كشور 1384-1381
 • مشاور دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در امور شهرسازي و معماري 1384-1383
 • رئيس هيئت مديره جامعه مهندسان شهرساز 1384-1376

 

آثار تاليفي

 • مقاله نكاتي كلي پيرامون  مسائل شهرسازي (نحوه استفاده از زمين) و سياستهاي زمين شهري و ارزيابي سياستهاي زمين شهري در ايران (دوره 10 ساله 1368-1358)
 • مقاله هاي: برنامه ریزی شهری در ایران، شارجه 1377/  طرح های ساختاری راهبردی در ایران زمين، شارجه 1378 /  مسئله اصلي توسعه شهري، آبادي 1378/ طرحهاي توسعه و عمران (جامع) شهرستان 1378/ شهرسازي معاصر ايران، آبادي 1382 / صدور پروانه و كنترل ساختمان، شمس 1383 /  برنامه ريزي راهبردي، شهرساز 1383 / نظارت و كنترل ساختمان، شمس 1383/ تنگناها و مشكلات موجود در كلان شهرها، شهرساز 1383 /  ظهور شهرهاي جهاني، آبادي 1384