خوبچهر کشاورزی

 • متولد 1323 كرمان
 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1349
 • رئيس هيئت مديره مهندسان مشاور معماري و محيط

 

مشاغل و مسئوليتهاي گذشته

 • همكاري با مهندسان مشاور سام كرماني
 • همكاري با مهندسان مشاور عبدالعزيز فرمانفرمائيان و همكاران
 • كارشناس معماري وزارت آباداني و مسكن
 • كارشناس مسئول دفتر فني دانشگاه كرمان
 • كارشناس معماري صندوق مشترك شهرداريها

 

فعاليتهاي حرفه اي

 • نظارت بر تهيه طرح جامع كلاردشت، دشت نظير، بهبهان در وزارت آباداني و مسكن
 • تهيه طرح كارخانه فرش ماشيني زرند كرمان
 • تهيه طرح مجتمع آموزشي فرهنگي رشيد فرخي كرمان
 • تهيه طرح ميادين رشت
 • برنامه ريزي فيزيكي فضاهاي آموزشي، خدماتي، رفاهي دانشگاه اراك
 • همكاري در تهيه طرح جامع دانشگاه اراك
 • همكاري در تهيه طرح دانشكده علوم پايه اراك
 • تهيه طرح كوي اساتيد دانشگاه كرمان

 

 

 

اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت