رضا بهبهانی

متولد 1314 اهواز

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك دوره اول معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1339
 • اخذ مدرك دكترای معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا 1344
 • اخذ گواهینامه برنامه ریزی شهری و منطقه ای از پلی تكنیك لندن 1348
عناوین و سمت ها:
 • عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
 • عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
 • عضو موسس جامعه مهندسان معمار ایران
 • استاد مدعو دانشكده های معماری همدان، كرمان، قزوین، تبریز و شیراز از 1371
 • مدرس و عضو هیات علمی دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز
 • موسس و مدیرعامل شركت آمایش سرزمین دیرین
 • عضو موسس كانون دانش آموختگان در ایتالیا
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو كانون مهندسین ایران
 • عضو گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران
مشاغل و مسئولیت ها
 • مسئول طرح های مدارس جدید، ایتالیا 1345-1348
 • آسیستان مدرس انستیتوی شهرسازی دانشگاه فلورانس، ایتالیا
 • سرپرست دفتر طرح های تفصیلی طرح جامع تهران، شهرداری تهران 1353-1348
 • مدیر كل برنامه ریزی و شهرسازی، شركت نوسازی عباس آباد 1363-1357
 • مشاور حوزه معاونت شهرسازی، تهران و مسئول دفتر فنی سازمان زمین شهری استان تهران 1359-1357
 • مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور آمایش محیط 1374-1370
فعالیت ها:
 • همكاری با شهرداری منطقه مرتون - لندن
 • مدیریت دفتر خصوصی و طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان های مسكونی، اداری، آموزشی، تجاری و ورزشی تفریحی 1352-1348
 • مدیر طرح جامع شهرهای اهواز و بندرعباس 1353-1351
 • طرح شهرك زردشت، اهواز 1356-1355
 • مدیریت بازنگری طرح تفصیلی منطقه یك تهران
 • مشاور و طراح فروشگاه های زنجیره ای رفاه
 • تحقیقات و پژوهش های شهرسازی، ایتالیا 1345-1341
 • طراحی پروژه های معماری، ایتالیا 1345-1341
 • مشاركت در طرح جامع مشهد 1355-1353
 • طرح جامع كرج 1350-1349
 • همكاری در طراحی شهر جدید مهاجران اراك، وزارت مسكن و شهرسازی 1364-1363
 • همكاری در طراحی و تدوین نظام نوین هدایت و كنترل ساخت و ساز شهری 1376-1374 و اجرای طرح فوق 1377-1376
 • تدوین دستورالعمل تهیه نقشه های معماری برای سازمان نظام مهندسی استان تهران 1379-1378
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت