سیامک پناهی

به نام خدا

دکتر سیامک پناهی، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه است. تخصص اصلی وی معماری و شهرسازی است. وی دکترای معماری (ph.D) را با عنوان معماری و سینمای معناگرا در سال ۱۳۸۶  با درجه عالی دریافت نمود. فعالیت وی در زمینه معماری، شهرسازی، مرمت، سینما، ادبیات و متون عارفانه است.

- پست الکترونیکی: siamak_architecture@yahoo.com،  تلفن: 09122646257

 

فعالیت ها:

1- استادیار پایه ۲۰ ، دانشگاه آزاد واحد ابهر در رشته معماری و شهرسازی.( پرونده دانشیاری در دست بررسی )

2- ۲۰ سال تدریس در دانشگاه آزاد و دولتی تهران، قزوین، کرج، ابهر و .............

3- پژوهشگر برتر استان در سال ۱۳۸۹. ۱۳۹۳ و پژوهشگر برتر دانشگاه در ۱۰ سال اخیر.

4- مشاور علمی نشریه نقش پردازان شهر، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران.

5- عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی مرمت و پژوهش.

6- عضو هیئت تحریریه نشریه تخصصی آبادبوم، از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶.

7- داور نشریه علمی پژوهشی هویت شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

8- داور نشریه علمی پژوهشی مطالعات نقش جهان، دانشگاه تربیت مدرس و چند نشریه دیگر.

9- داور نشریه ISC ایجاد  (EIJAD)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

10- داور نشریه ISI در مجموعه (Elsevier)،

11- عضو کمیته علمی همایش ملی شهر و ورزش، ۱۳۸۵.

12- دبیر علمی همایش ملی ۱۰۰ سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد ۱۳۹۱.

13- عضو کمیته علمی همایش ملی بحران در مدیریت شهری، علمی کاربردی ابهر، ۱۳۹۱.

14- دبیر علمي همایش ملی کنفرانس شهرسازی ، مدیریت شهری و توسعه پایدار، اسفند ۱۳۹۳.

15- عضو هیئت علمی همایش ملی مدیریت کلانشهرها، با رویکرد محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،۱۳۹۴.

16- دبیر علمي همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبشهت ۱۳۹۵.

17- عضو هیئت علمی و داور همایش ملی مدرسه ایرانی، ۱۳۹۵.

18- عضو شوراي كميته منتخب دانشگاه، ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ و عضو شوراي پژوهش دانشگاه، ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲.

19- عضو کمیته علمی و داور اولین دوره معرفی استعدادهای دانشجویان معماری، گروه هنر و معماری سانیکث، ۱۳۹۶ .

20- عضو کمیته علمی و داور دومین  دوره معرفی استعدادهای دانشجویان معماری، گروه هنر و معماری سانیکث، ۱۳۹۸ .

21- مدیر عامل آنجمن ملی عالی معماری ایران از سال ۱۳۹۳.

22- عضو هیئت علمی همایش ملی مدیریت کلانشهرها، با رویکرد ایمنی و بهداشت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۹۶.

23- عضو ستاد مسابقه طرح ماندگار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ۱۳۹۶.

24- داور جایزه ملی نقد معماری ایران، مسابقه دوسالانه موسسه هنر معماری، ۱۳۹۷.

25-  استاد راهنما و مشاور  بیش از ۲۰۰ پایان نامه ارشد و  ۲۰ پایان نامه دکترا در رشته معماری، شهرسازی و مرمت. مولف بیش از  ۲۰۰ مقاله و  مولف و مترجم ۱۶ جلد کتاب.

26- عضو انجمن مفاخر معماری ایران.(شماره 11-94-358)

 

 

کتب:

1- افسون نامه (مکاشافه انسان پاک)، رمان عارفانه، انشارات ایرانیان ۱۳۸۰.

2- انسان متعفن، مجموعه شعر، انتشارات قاضی ۱۳۸۸.

3- ترجمه کتاب آیزنمن، اظهارات، تدوین: سیلویو کاسارا، انتشارات گنج هنر، ۱۳۸۷.

4- ترجمه و تدوین کتاب زاها حدید، نوشته پیتر نوور، انتشارات گنج هنر، ۱۳۸۸.

5- ترجمه کتاب راهنمای معماری رم، نوشته رنزو سالوادوری، انتشارات قاضی، ۱۳۸۸.

6- ترجمه کتاب فضاهای شهری تعاملی و دوستانه، نوشته هنری شفتو، انتشارات ارومیه، ۱۳۹۰.

7- ترجمه کتاب نماد گرایی فراموش شده معماری، نوشته رابرت ونچوری و دیگران، انتشارات ادیبان، ۱۳۹۱.

8- تالیف کتاب فنگ شویی، راهنمای معماری، شهرسازی و منظر، انتشارات ادیبان، ۱۳۹۳.

9- تالیف کتاب ذن ، راهنمای معماری، شهرسازی و منظر ، انتشارات عصر کنکاش، ۱۳۹۵.

10- تالیف کتاب معماری و سینمای معناگرا، انتشارات عصر کنکاش، ۱۳۹۷.

11- تالیف کتاب معماری اندیشه از ایده تا کانسپت، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

12- تالیف کتاب هستى شناي بافت، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

13- تالیف کتاب معماری تخنه، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

14- ترجمه کتاب معماری امید، نوشته چارلز جنکز، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

15- ترجمه کتاب معماری سبز، نوشته مایکل کروزبی، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

16- ترجمه کتاب معماری معماری زیست محیطی: کارهای کن یانگ، نوشته سارا هارت، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

 

 


English Paper

 

1-The effect of Feng-Shui on urban designing, The First International Scientific Research Conference of Iranian Students (Yerevan-Armenia) 16 - 17 September 2011.

 

2 -The Renovation method for moisture detaching of Hasan khan Bath, the Qajar period, Kermanshah bath, The First International Scientific Research Conference of Iranian Students (Yerevan-Armenia) 16 - 17 September 2011.

 

3-Role of Endogenous Development in Informal Habitation: An Analytical Study, International Journal of Architecture and urban Development, (IJAUD), Volume 1, Issue 1, 2011: 43-46. (ISSN: 2228-7396)

 

4-Analyzing the Architectural Space of Kurosawa's Movie, "Dodes-ka-den" Considering Three Principal Orders in Jacques Lacan's psycho-analysis,world applied science journal, 18 (1): 148-158, 2012. (ISSN: 1818-4952)

 

5-The impact of Architectural Landscape Spaces on the Manifestation of Meaning on Kiarostami' s movie, (Where is the friend's home?), world applied science journal, 19 (3): 355-365, 2012. (ISSN: 1818-4952)

 

6-Aesthetic historical renovation plan of the Anahita temple in Takht-e- Solomon, Iran.,world applied science journal, 18 (7): 971-981, 2012. (ISSN: 1818-4952)

 

7-The Adaption comparing of nature Presence in the architecture of Qajar houses of Kashan and Tabriz, Middle-East Journal of Scientific Research 13 (4): 507-517, 2013, (ISSN: 1990-9233)

 

8-Defining Elements and Causes of Creating a Sense of Attachment and Belonging to Place by Studying the Interaction between Humans and the Artificial Environment,International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science,Volume 1, Issue 11, 2013: 2027-2040. (ISSN: 2345-2749)

 

9-Louis Kahn position in sustainable architecture, International Journal of Current Life Sciences - Vol.4, Issue, 8, pp. 4399-4407, August, 2014. (ISSN: 2249-1465)

 

 

10-The role of aqueduct in sustainable architectural design in Iran, International Journal of Current Life Sciences, Volume 04, Number 4 ,November 2014:61-71. (ISSN: 2249-1465)

 

11-Architecture Smart Materials: A Revolution in Architecture Smart Materials: Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 4, April 2014, (ISSN 2345-2633)

 

12-Analyzing the city hall through convivial urban space, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

 

13-Study and pathology of Haj Seyyed Ghorban Saray of Hamedan, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

 

14-The impact of Abbasian complex of Kashan  through Taghavi court, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

 

15-Defining minimalism and designing museum with the approach of minimalism,Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities,  2015, Volume : 5, Issue :236- 246. (ISSN: 2249-7315)

 

16-The study of strength points, obstacles and quality improving of educations at conservatories of Tehran, Journal of GMP review, 2015; v16 (5).24-33. (ISSN: 1476-4547)

 

17-Evaluation of interactive architecture development influenced with approach of digitalization in design,GMP Review, 2015; V18 (2): 528-542.

 (ISSN: 1476-4547)

 

18- Investigation and identification of architecture of the governing spirit on nature (TAO) based on Laozi's teachings. ,international Journal of Review in Life Science ,5(6), 2015,1284-1289. (ISSN: 2231-2935)

 

19-Genealogy of philosophy of illumination and its elevation by Suhrawardi,

Journal of renewable Natural resources Bhutan, Bhn.J.RNR.Vol 3: 6: 290-302,2015. (ISSN: 1608-4330)

 

20-Evaluating Maranjab Desert capabilities in organizing its potential to become a hub of sustainable ecotourism, Journal of renewable Natural resources Bhutan, Bhn.J.RNR.Vol . 3: 6.: 318-338, 2015. (ISSN: 1608-4330)

 

21-Stable tourism development reviving Iranian historical house of contemporary age sample,( case study: Mostofi -al- mamalek house in Tehran). International congress in Sustainability on Architecture and Urbanism,  Masdar city, Dubai, 20 Feb.2015.

 

22-Aesthetic and pathology  decorations era monuments, Mostofi -al- mamalek case example,International congress in Sustainability on Architecture and Urbanism,  Masdar city, Dubai, 20 Feb.2015.

 

23-An introduction to critic of feminism through Unfolded-Folding approach.International conference on research in science and technology, Kualalumpur, Malaysia- 14 December 2015.

 

24- Studying the place of intertextuality in Iranian painting ( case by sample: Gajar era), Modern Applied Science , Canadian Center of Science and Education, ,Volumes 10, no 12,  2016. Page 156-164. (ISSN: 1913-1844)

 

25-A semantic Approach to urban graffiti from semiotics viewpoint,International Journal of Architecture and urban Development, (IJAUD), Volume 6, Issue 1, 2016, pages: 85-94. (ISSN: 2228-7396)

 

26-Statue of sign in promoting a sense of architectural space place,(case study: Khan school in Shiraz),Journal of engineering and applied science, 11(5):1104-1112, 2016. (ISSN: 1816-949X)

 

27-Quality improving methods of education at architecture conservatories of Tehran with emphasis on narrative ways of architecture education,urban management, No. 42, spring 2016: 219-234. (ISSN: 1607-2227)

 

28-Different approach to sustainable architecture based on the sense of place,HERALD journal, National academy of managerial staff of culture and arts, Kyiv 4, 2017: 441-447. (ISSN: 2226-3209)

 

29-Recognition of the component of  Parallax and finding its roots in forming the design philosophy of Steven Holl, Bagh-e-Nazar, Vol. 14, No. 50, 2017: 71-80, (ISSN: 1735-9635)

 

30-The Concept of Architectural Space in Krzysztof Kieslowski's Cinema: Trilogy Case Study (Blue, White, Red),Geological Survey Circular, Vol (4), No 8 (2017), 309-318

Branch, ISSN: 0364-6017

 

31-Analysis of the Liquid Architecture Ideology Based on Marcos Novak's Theories, International Journal of Architecture and Urban Development

Vol. 7, No 4 , Autumn 2017, 75-84.

 

32-Interior design based on Forough Farrokhzad poetry, Journal of history culture and art research, vol. 7, No. 1, March 2018, pages:179-193. (ISSN: 2228-7396)

 

33-An investigation on painthing and imagery in zen,  Modern Applied Science, Canadian Center of Science and Education,Voloume 12, no 9,  2018. Pages: 200-208. (ISSN: 1913-1844)

 

34-Representing an identity Model in Architecture with the approach of rereading the roots of bad identity (Case Study: Contemporary Residential

Architecture of Baharestan Neighborhood in Tehran), Journal: International Journal for Modern Trends in Science and Technology (IJMTST) (Vol.4, No. 10) Publication Date: 2018-10-22

 

35-Inspiration from Nature in the Training of Structural Design in Architecture,Journal: BAGH-E NAZAR Bagh-e Nazar, 15 (68): 59-64 /Feb. 2019, DOI: 10.22034/bagh.2019.81658

 

 36-Recognition and Analyzing of the Film Body in Abbas Kiarostami' s Cinema from the View of Vivian Sobchack' s Film Phenomenology,

Journal: JOURNAL OF DERAMATIC ARTS AND MUSIC

 

37-Crystallization of Pure Ideas in the Works of Mana (Safavieh Architecture),International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278-599X,  Vol-7, Special Issue4-May, 2016, pp68-80. http://www.bipublication.com

 

38-Light, a Capable Actor in Distinguishing Space Perception, International Journal of Current Life Sciences, (In the process of acceptance).

 

39-Architectural space manifestation on the basic of  Mevlana and Shams reflections, (In the process of acceptance).

 

40-Elixir of Acme, Investigating the influence of intuition world on creating architectural works, (thrugh the manner of noticing imaginalizationand processing conceptualization in architect's mind approach)

 (In the process of acceptance).

 

41-From the other space to none-places, (In the process of acceptance).

 

42-The effect of Feng-Shui on urban designing in Iran, (in the process of acceptance).

 

 

 

مقالات علمی پژوهشی نشریات داخلی:

1-تاثیر فضاهای معماری داخلی در تجلی معنا در فیلم های تخیلی، نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 30. 1386.

2- نقش سینما در انتقاد از معماری و شهرسازی مدرن، نشریه علمی پژوهشی هویت شهر، شماره 2. 1387.

3- فرش شهری، مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ، نشریه علمی پژوهشی هویت شهر، شماره 5. 1388.

4- بررسی و تحلیل گونه شناسی، ریخت شناسی و موضع شناسی معبد آناهیتای تخت سلیمان، نشریه علمی ترويجي اثر، شماره 56. 1391

5- معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، نشریه علمی پژوهشی هویت شهر، شماره 17، 25-34. 1393.

6- خوانش بینامتنی آثار برنارد شومی با تاکید بر مفهوم فضای بینابین، مجله علمی ترویجی پژوهش هنر، شماره 11، 1394.

7-  بهبود کیفی روشهای آموزش معماری در هنرستانهای معماری شهر تهران، با تاکید بر روشهای روایت گونه معماری، نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری، شماره 42، 1395،219-233

8- نقش پارک و فضای باز ی شهری در ایجاد خلاقیت در کودکان، نشریه علمی پژوهشی علوم رفتاری، شماره25.87-98

9- شناخت مولفه پارالاکس و ریشه یابی آن در فلسفه طراحی استیون هال، نمونه موردی: موزه هلسینکی، اکتشافات درون و تسراکت زمان،  نشریه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 14و شماره 50،  71-80، 1396.

10- بررسی و تحلیل روابط ترامتنیت ژرار ژنت در رمان "استانبول خاطرات و شهر، اثر اورحان پاموک، نشریه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات تطبیقی، شماره 50، 1398.

11-  تحلیل فرایند طراحی "موزه معصومیت" بر اساس روایت "موزه معصومیت" اثر اورحان پاموک، نشریه علمی پژوهشی موزه  ها، شماره 49، 1398.

12- بهره گیری از طبیعت در آموزش طراحی سازه در معماری"، ماهنامه باغ نظر، دوره ۱۵، شماره ۶۸، 1397.

13- شناخت و تحلیل تن فیلم در سینمای کیارستمی از منظر پدیدار شناسی فیلم ویوین سوبجاک، نشریه علمی پژوهشی نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، سال نهم، شماره 17،

 ISSN 2008-2649 ، پاييز و زمستان 1397 .

14- تبیین مدل دلبستگی به مکان در بستر جهانی شدن، نشریه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره ، 1397. DOI:10.22034/jest.2019.23915.3313.

15-چگونگی بازتاب شهر تهران در آثار سینمایی قبل از انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی هنر، نشریه علمی پژوهشی نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره ...( پذیرش قطعی)

16- از فضاهای دیگر تا نامکانها، نشریه علمی پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی، (در دست چاپ).

 

 

مقالات علمی تخصصی نشریات داخلی:

1- تاثیر معماری بر سینمای اکسپرسیونیست، فصل نامه معماری و فرهنگ شماره 17. 1382.

2- فضاهای دوختنی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 17. 1382.

3- عملیات تزئینی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 17. 1382.

4- منطق فازی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 1383.20.

5- معماری سبز و افسانه ای، یاد آور تصاویر سینمایی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 21. 1383.

6- تاثیر سوپرماتیسم بر معماری زاها حدید، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 22. 1383.

7- آنارشسیم معماری یا سینمای باستر کیتون، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 23. 1383.

8- تبار شناسی حضور شهر در سینما، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 24. 1384.

9- فضا در اسارت اندیشه و خیال، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 25. 1384.

10- شهر در اسارت ماشینیسم، نشریه آبادبوم، شماره 7. 1385.

11- معماری لمپن، معماری کیچ، نشریه آبادبوم، شماره 8. 1385

12- دریچه ای به فضاهای دیگر، نشریه آبادبوم، شماره 10. 1386.

13- کنکاشی پیرامون معماری پایدار، روزنامه اعتماد ملی، پنجشنبه، 10 خرداد 1386.

14- شیگرو بان، معمار کاغذی، نشریه آبادبوم، شماره 14.  1386

15- نامعماری در سیطره امپراطوری نشانه ها، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره 33.  1388

16- نامکانها در فضاهای شهری، نشریه شمس، شماره 65 و 66، اردیبهشت 1389.

17- تاثیر فنگ شویی بر طراحی شهری، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 1. 1389.

18- تاثیر طبیعت در معماری دوره قاجار تبریز، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 2. 1389.

19- بررسی و تحلیل جداول معماری چارلز جنکز، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 2. 1389.

20- بررسی گونه شناسی و ریخت شناسی بافت بازار همدان، نشریه مرمت و پژوهش، پاییز و زمستان 1389، شماره 9.

21- مقایسه تاثیر طبیعت در معماری دوره قاجار تبریز و کاشان، نشریه مرمت و پژوهش، بهار و تابستان 1390، شماره 10.

22- بررسی پیرامون گونه شناسی و ریخت شناسی سراها و کاروانسراهای بازار همدان، نقش پردازان شهر، شماره 3. 1390.

23- طراحی و مرمت سایت باغ موزه تخت سلیمان، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 5. 1390.

24- شناخت کاروانسرای تی تی، نشریه نظام مهندسی استان گیلان. 1391.

25- بررسی گونه شناسی، ریخت شناسی و موضع شناسی خانه عضدی سیاهکل، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 6. 1391.

26- شناخت و تحليل کاروانسرای تی تی،مطالعه تطبیقی، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 6. 1391.

27- بررسی و تحلیل گونه شناسی، ریخت شناسی و موضع شناسی حمامهای دوره قاجار کرمانشاه، نشریه نقش پردازان شهر، شماره7. 1391.

28- تاثير ميشل فوكو بر معماري برنارد شومي، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 8. 1392.

29- بررسی تاثیر عالم شهود در خلق آثار معماری، نشریه نقش پردازان شهر، شماره 9. 1392.

30- بررسی تطبیقی معماری ارگانیک، بیونیک، اکوتک، مجله علمی تخصصی افزونه، سال دوم، شماره سوم، 1395.

31- رابرت ونتوری، گذر از معماری لمپن یه معماری کیچ،  رابرت ونتوری در 25 روایت، سایت اتود.  http://etoood.com

 

مقالات همایش ها:

1- زیبا شناسی معماری در فرآیند مقاوم سازی، کنگره بین المللی مقاوم سازی، دانشگاه امیرکبیر، 1384.

2- تبار شناسی شهرهای جدید، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، 1389.

3-تاثیر فنگ شویی بر معماری آذربایجان، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، 1389.

4-قلعه بابک، الگوی قلعه های نظامی ایران، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، 1389.

5- تاثیر مفاهیم معماری سنتی ایران درطراحی مسکن پایدار، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، 1389.

6- تبارشناسی بحران انرژی در رم باستان، همایش ملی اردستان،دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، 1390.

7- باز زنده سازی فضاها و بافتهای با ارزش سنتی، همایش ملی نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، 1390.

8- نقش کلیدی تمدن و هویت معماری در حفظ و تداوم تاریخ شهرها، همایش ملی نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، آذر ماه 1390.

9- حفاظت و باز زنده سازی بافتهای تاریخی و نقش آن در توسعه پایدار شهری، همایش ملی چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، اسفند 1390.

10- طراحی معماری مسکن معاصر، فخر و انقطاع هویت تاریخ معماری ایران، همایش ملی چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، اسفند 1390.

11- دیالکتیک شهر های جدید، شهر عام و حس مکان، همایش ملی 100 سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد 1391.

12- نور، بازیگر توانا در تمایز ادراک فضا با رویکرد معماری سنتی و معاصر ایران، همایش ملی 100 سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد 1391.

13- کیمیای اوج، بررسی تاثیر عالم شهود در خلق آثار معماری، با رویکرد دریافت تخیل و پرداخت تصور در ذهن معمار،  همایش ملی 100 سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد 1391.

14- تاثير فضاهاي شهري كودكان بر كاهش بحرانهاي شهري، همايش ملي مديريت بحران شهري با چشم انداز افق 1404، علمی کاربردی ابهر، 1391.

15- بررسي بحران نماهاي شهري در شهرهاي ايران و نقش آن در خوانايي سيماي شهر، همايش ملي مديريت بحران شهري با چشم انداز افق 1404، علمی کاربردی ابهر، 1391.

16- زيباشناسي نور در فضاي معماري، اولين همايش ملي انديشه ها و فناوريهاي نو در معماري، تبریز 1391.

17-صرفه جويي در انرژي فسيلي با ستفاده از سلولهاي فوتوولتائيك در ساختمان، اولين همايش ملي انديشه ها و فناوريهاي نو در معماري، تبریز، 1391.

18- تاثیر معماری لویی کان بر معماری پایدار، معماری پایدار، همایش ملی بوکان، 1392.

19- بررسي قنات و تاثير أن بر معماري پایدار، معماری پایدار، همایش ملی بوکان، 1392.

20- تحليل و بررسي هرمنوتيك و خوانش آن در هنر و معماري، همايش بين المللي  عمران، معماری و توسعه پایدار، تبریز، 1392.

21- چگونگي تاثير آثار سالوادور دالي بر معماري سورئاليسم ، همايش بين المللي  عمران، معماری و توسعه پایدار شهري، تبریز، 1392.

22- بررسي آسيب شناسي حسينيه كرسف (خدابنده)، اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار، 1392.

23- مفهوم  شدن در  معماري، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، تبریز، 1392.

24- نانو تكنولوژي و  نقش آن در مصالح  ساختماني ، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، تبریز، 1392.

25- مصالح هوشمند: انقلابی در معماری پایدار، اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، 1392.

 

26-تاثیر متقابل محیط های دوستانه بر تعاملات اجتماعی، همایش ملی معماری و شهر سازی در گذر زمان، قزوین، 1393.

27- بررسی توسعه معماری تعاملی با تاثیر پذیری از رویکرد تکنولوژی دیجیتال در طراحی، کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد هویت ایرانی اسلامی، دی 1393، دانشگاه تربیت مدرس.

28- کنکاشی پیرامون گونه‌شناسی (تیپولوژی) و ریخت‌شناسی (مورفولوژی) خانه‌های کاشان  (نمونه موردی: خانه عباسیان) اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

29- کنکاشی پیرامون هستی شناسی: گونه‌شناسی (تیپولوژی) و ریخت‌شناسی (مورفولوژی)، موضع شناسی (توپولوژی)  مسجد سپه سالار ، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

30- طرح مرمت و احیاء خانه یداللهی کاشان، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

 31- افزایش بهره وری از نور روز در ساختمانهای عمومی با استفاده از سایبانهای دینامیکی، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

32- بررسی تاثیر طراحی فضای باز معماری بر تعاملات اجتماعی در خوابگاه دانشجویی دختران ، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

33- مطالعه تیپولوژی و مرفولوژی مهمانپذیرهای ایران در دوره قاجاریه در نمونه موردی: فردوسی (ابوالقاسم شیرازی) ملایر، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

34- توسعه گردشگری پایدار  با احیا خانه های تاریخی دوران معاصر ایران ( نمونه موردی: خانه مستوفی الممالک تهران)، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

35- آسیب شناسی تزئینات متاثر از سبک نئوکلاسیک اروپا در : خانه مستوفی الممالک تهران، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

36- بررسی تطبیقی ساختار خانه حبیب آبادی اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن، همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منایع طبیعی و توسعه پایدار، میراث فرهنگی استان تهران، 1393.

37- بررسی تطبیقی ساختار خانه قادریان اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن، همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منایع طبیعی و توسعه پایدار، میراث فرهنگی استان تهران ، 1393.

38- شناخت و بررسی ریخت‌شناسی (مورفولوژی)و  گونه‌شناسی (تیپولوژی) حسینیه های ایران،  (نمونه موردی: حسينيه كرسف) همایش ملی معماری، عمران و  توسعه نوین شهری، تهران، 1393.

39- خانه های تاریخی دوران معاصر ایران، نمونه موردی: خانه مستوفی الممالک تهران، کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی، شهر مصدر، دبی، 1393.

 40-زیبایی شناسی تزئینات بناهای متاثر از سبک نئوکلاسیک اروپا در تهران ناصری : خانه مستوفی الممالک تهران، ، کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی، شهر مصدر، دبی، 1393.

41- معرفی چهار مهر دوره تاریخی موزه فلک الافلاک با شیوه تطبیقی (دوره ساسانی) اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

42- بررسی و شناخت معماری روح حاکم بر طبیعت (تائو) بر اساس آموزه های لائوتسه، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

43- حفاظت از بناهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی و بخش خصوصی در ارائه کاربری ، (نمونه موردی: عمارت مسعودیه تهران) اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، 1393.

44-  نقش احیا خانه تاریخی حبیب آبادی، در محله دردشت و تاثیر آن بر رشد فرهنگی محله و توسعه گردشگری، همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری، اصفهان، اردیبهشت 1394.

45- نقش باز زنده سازی و احیا خانه تاریخی قادریان، بر رشد و توسعه محله تاریخی دردشت، همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری، اصفهان، اردیبهشت 1394.

46- شناخت و آسیب شناسی بنای سرای حاج سید قربان همدان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، هنر و حقوق بارسلون ، 1394.

47-  ایجاد حس مکان فضای کهن ایرانی با استفاده از فضای بینابین در طراحی مجموعه های گردشگری، همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری، 1394.

48- بررسی خانه های گودال باغچه کاشان با نگاهی به حیاط تقوی مجموعه عباسیان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، هنر و حقوق بارسلون ، 1394.

49- بررسی و تحلیل تالار شهر با رویکرد فضای تعاملی شهری، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، هنر و حقوق بارسلون ، 1394.

50- بازخوانی مفهوم خانه با دیدگاه هستی شناسانه و نمود آن در خانه ایرانی، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

51- فرایند طراحی خانه فلسفه، از ایده تا طرح، با رویکرد حکمت اشراق، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

52- بررسی تاثیر عالم اشراق در آفرینش معماری، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

53- بررسی معماری مبتنی بر اقلیم در ایران، با رویکرد تاثیر باد در اقلیم گرم و مرطوب، ( نمونه موردی: بوشهر). همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار اردیبهشت 1395.

54- بررسی سلسله مراتب در کشف فضای معماری و موسیقی ایران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

55- بررسی تاثیر فضای بینابین  در سازماندهی فضایی معماری ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

56- فرایند طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد  بینابینی ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

57- بررسی ارتباط موسیقی تلفیقی با معماری  بینابینی ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

58- بررسی تاثیر طراحی فضای داخلی و مبلمان صنعتی کارخانه بر احساس رضایتمندی، سلامت روانی و کاهش اضطراب کارکنان،(نمونه موردی: کارخانه ایران خودرو)، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

59- تاثیر هنر نگارگری در خلق فضا با ایجاد حس مکان عرفانی حماسی، بر معماری دوره های زندیه، قاجار و پهلوی، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

60- القای مفهوم حس مکان در طراحی محیط های صنعتی با تاکید بر روانشناسی محیط در معماری، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

61- مقایسه تطبیقی روند طراحی معماری با طراحی خودرو، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

62- کنکاشی پیرامون تیپولوژی  ( گونه‌شناسی) و  مورفولوژی ( ریخت‌شناسی ) سراهای ایران در دوره قاجاریه، نمونه موردی: سرای کاظمی تهران. سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. 1394.

63- طرح مرمت حسینیه نواب بیرجند، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

64- مطالعه و  بررسی گونه‌شناسی (تیپولوژی)،  ریخت‌شناسی (مورفولوژی ) و موضع شناسی (توپولوژی)  حسینیه های صفویه  ایران،  (نمونه موردی: حسینیه نواب بیرجند)، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

65- مقدمه ای بر نقد فمنیسم با رویکرد فولد - آنفولد ، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکبولوژی، کوآلالامپور، مالزی. 14 دسامبر 2015..

66- ویژگیهای معماری و آرایه های عمارت شجاع الملک همدان، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، مرکز همایشهای صدا و سیما، 1394.

67- شناخت  گونه‌شناسی (تیپولوژی)،  ریخت‌شناسی (مورفولوژی ) و موضع شناسی (توپولوژی)  خانه  هاشمی کرمان، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

68- طرح مرمت و احیا  خانه  هاشمی کرمان، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

69- مطالعه تطبیقی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ تیپولوژی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهر سازی، آذر  1394.

70- مطالعه تطبیقی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ مورفولوژی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهر سازی، آذر  1394.

71- مرمت سنگ تاج  تخت مرمر کاخ گلستان تهران، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهر سازی، آذر  1394.

72- مدیریت بحران در ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ سازه ای، اولین کنفرانس ملی چاشهای معاصر در معماری منظر و شهر سازی،  1394.

73- طراحی فضاهای شهری عملگرا، رویکردی به منظور توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در محیطهای شهری: نمونه مورد طراحی، نمایشگاه گلهای گلخانه ای در شهرستان پاکدشت، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران. تیر 1395.

74- نقش فضای بینابین  در سازماندهی معماری اسلامی ایران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

75- بازخوانی معماری در فضای بینابین با رویکرد دیالکتیک هگل، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

76- چشم اندازی به سوی مراکز مراقبت از بیماران سرطانی مگی به مثابه مکان شفابخش ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

77- معماری در دیالکتیک مرگ و حیات ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

78- خوانش اشتراک معماری و ادبیات، سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی، در افق 1404، 1394.

79- فرآیند آسیب شناسی مرمت سرای تاریخی آقا در بازار اصفهان، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری وشهرسازی، 1394.

80- بررسی معماری زمینه گرا در مجتمع های مسکونی، نمونه موردی: معماری مجتمع های مسکونی شهر رویان.اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار،1395.

81- معماری زمینه گرا با مفهوم سکونت در مجتمع های مسکونی.اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار،1395.

82- پایداری روحی روانی در مجتمع های مسکونی از طریق معماری زمینه گرا اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار،1395.

83- تبارشناسی مفهوم فضا در معماری پست مدرنیسم، با رویکرد به پارادایم زبان شناسی، اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری،آذر 1394.

84- مقایسه تطبیقی فضای سایبری از دو جنبه مسئله و راه حل، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

85- معماری پایدار در برجهای چند منظوره، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

86- کنکاشی پیرامون نقاشی و تصویر سازی در تفکر ذن ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

87- فن شناسی و آسیب شناسی سرای گلشن در قزوین، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

88- طرح احیا و تغییر کاربری سرای گلشن قزوین، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

89- طراحی برجهای چند منظوره با رویکرد معماری پایدار بر مبنای کانسپت خلقت ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

90- بررسی ساختار فضایی و فنی سرای گلشن قزوین، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

91- بررسی جایگاه فلسفه نامکانها و عبور از آن، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

92- روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار نقاشی دوره صفویه، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

93- جایگاه سایبرنتیکی هندسه های فولدینگ ، توپولوژیکال، کاسپ و موبیوس در معماری، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

94- بررسی حکمت و هنر اسلامی بارگاه مقدس و ملکوتی امام زاده صالح (ع) تجریش تهران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

95- بررسی انرژی نقطه صفر در معماری با رویکرد استفاده بهینه انرژی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری، تهران، 1395.

96- آسیب نگاری و آسیب شناسی در جبهه شرقی سرای کاظمی تهران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

97- آسیب شناسی محوطه پیش از تاریخ تپه زاغه، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

98- بازخوانی تاثیر ذن بر افول هنر پیکر تراشی، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

99- کنکاشی پیرامون فضا درمانی در معماری 1، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

100-  کنکاشی پیرامون فضا درمانی در معماری 2، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

101- تبلور اندیشه های ناب در آثار مانا، (معماری صفویه) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، 1394.

102- بررسی تاثیر هنر مجسمه سازی در سطوح معماری ایرانی اسلامی، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 1395.

103-  مقایسه تطبیقی وجوه مشترک معماری و مجسمه سازی در آثار پرویز تناولی و کامران دیبا ، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 1395.

104- روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار معماری دوره مدرن، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت 1395.

105- بررسی نظم در معماری اسلامی ایران، با رویکرد هندسه فرکتال در تزئینات ، نمونه موردی: گنبد شیخ لطف الله، همایش ملی مدل سازی ریاضی در علوم مهندسی، ابهر، 1396 .

106- بررسی مفهوم فضای معماری در سینمای کریستوف کیشلوفسکی، مطالعه موردی: سه گانه، آبی، سفید و قرمز، کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران، معماری و شهرسازی، 1396.

107- مصالح در تبیین مبانی نظری سبک های معماری مدرن، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری ، بانکوک، ۱۳۹۶.

108- نقش مدرنیزم در تغییر فرم و محتوای معماری داخلی فضاهای همگانی، اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری، تبریز ، ۱۳۹۶.

109- بررسی مفهوم فضای معماری در سینمای کریستف کیشلوفسکی، مطالعه موردی سه گانه (آبی، سفید، قرمز) ، کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران، معماری و شهرسازی، تهران، ۱۳۹۶.

110- بررسی جایگاه مطالعات طراح در فرایند طراحی معماری، کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی، تهران، ۱۳۹۷.

111- تبارشناسی معماری معاصر ایران در فرآیند جهانی شدن (پس از انقلاب 1357) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، ۱۳۹۷.

112- تاثیر اندیشه ها و آرای ژیل دلوز و فیلیکس گتاری بر معماری دوران پست مدرن، چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، ۱۳۹۷.

113- بررسی دیدگاه فرم تابع دانش به عنوان روشی خلاقانه در فرآیند طراحی، چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، ۱۳۹۷.

114- مطالعه تطبیقی زبان فرم در هنر ایران و هند، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران، ۱۳۹۷.

 

طرح پژوهشی:

1- بررسی و تحلیل جداول معماری چارلز جنکز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، 1388. 

2- تاثیر فنگ شویی بر معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، 1396.

 

برگزاری کارگاه آموزشی:

1- پارادایم در معماری، دانشگاه بناب، 1391.

2- بازخوانی جایگاه مدیریت جامع بحران در طراحی معماری و شهرسازی معاصر، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE  در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری، 1393.

3- تاثیر معماری مفهومی در شکل گیری کالبد شهرها، همایش ملی مدیریت کلانشهرها، با رویکرد محیط زیست،سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1394.

4- معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، همایش مدرسه ایرانی، 1395.

 

He is researcher, writer, architect and professor of architecture, (Islamic Azad University). He has taught for 20 years at several Universities (14 years in post graduate level): International Imam Khomeini of Qazvin, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Karaj Branch, Qazvin Branch, Abhar Branch  and other universities.

His main expertise is architecture and on the other hand, he has some experience on urbanism, renovation, cinema, literature, poetry:

Architectural design, Sci Arch (relationship between science, art, philosophy and architecture) contemporary architecture, architecture theory, history of world architecture.

He has received master degree of Architecture in 1997 and PhD of Architecture in 2007 from Tehran, Science and research University.

He has published more than 200 papers, (42 in English) and 16 books. (3 of them haven't published yet). He was Supervisor and consultant  professor of 200 students of  Master Degree and 20 students of  Ph.D. Thesis. (Architecture, urbanism, renovation)

 

Current information

Name: Siamak Panahi

Date of Birth: 1972/1/27, Iran

Citizenship: Iran,     Spain (residency card)

CellPhone, Iran: +98 9122646257, Whats App Spain:+34693568751

E-mail:

siamak_architecture@yahoo.com

Siamak_panahi@abhariau.ac.ir

siamakarchitecture@gmail.com

site: http://WWW.SP-A.ir

Instagram: @siamak.panahi.associates

Awards:

University:

Top university researchers in the past 12 years. 2005-2016

Top Researcher of Zanjan province in 2011.

Top Researcher of Zanjan province in 2014.

Winner of architecture competition:

-First prize of Bandar Abbas, Sargez Ahmadi urban square design competition, 2018.

-First prize of Bandar Abbas, Sargez Ahmadi urban element design competition, 2018.

-Honorable for Bandar Abbas, Garouk port urban element design competition, 2018.

-Honorable for Bandar Abbas, 440 Hectare urban design competition, 2018.

 

-Honorable for Trencin, Slovakia architecture competition, 2015.

-Honorable for Shams Tabriz shrine monument, architecture competition, Khoy, Iran, 2015.

-Honorable for Islamic revolution museum architecture competition, Tehran , Iran, 2016.

And more than 10 limited competitions.

 

Certifications and Accreditations:

Membership of building engineering organization, first degree in Iran.

Professional Memberships:

-Scientific Member of the city and sport symposium, Tehran, 2007.

-president of the 100 years Iranian contemporary architecture, Alborz symposium, 2012.

-Scientific Member of the first national Conference of applied science on urban crises management, Abhar, 2012.

-Scientific Member of the first national Conference in the management of megacities with reference to environment, Tehran, 2015.

-president of the The first national Conference of urban planning, urban management, sustainable development, Tehran, 2015.

-president of the national Conference on Islamic architecture, urban heritage and sustainable development, Tehran, 2016.

-Jury member of Hoviat-e-Shahr Journal, Islamic Azad University, Tehran science and research Branch.

-Jury member of Naghsh-e- jahan Journal, Tarbiat Modarres University, Tehran science and research Branch.

-Jury member of EIJAD Journal, Islamic Azad University, Tehran science and research Branch.

-Jury member of Elsevier ISI journals.

-Writer principal of Abad Boom Journal, Iran.

-Writer principal of Naghsh pardazan shahr  Journa, Iran.

-Writer principal of maremat va pajohesh Journal, Iran

-Scientific Member of the national Conference in Iranian schools, Tehran, 2017

-Scientific Member of the everlasting design, Islamic Azad University, Karaj, 2017.

-Jury member of Architecture competition, The water creation, 2007.

- Jury member of Architecture competition, The Iranian school, the national Conference of Iranian schools, Tehran, 2017.

- Jury member of Architecture competition, The Iranian young architect got talent, Sanix group, Tehran, 2017.

-Jury member of Architecture competition, The national Iranian architecture critic price, 2 years competition art and architecture studio, 2018.

- Jury member of Architecture competition, The Iranian young architect got talent, Sanix group, Tehran, 2019.

26- Member of  Iran's Architecture Pride Worthily Association.( AMMI)

No. (11-94-358)

 

Interests of teaching:

-Architecture design

-Sci-Arch (relationship between science, art, philosophy and architecture)

- contemporary architecture,

- architecture and urbanism theory,

-history of world architecture.

 

Employment History

Work History

Academic and training:

1999-2018: assistant professor of architecture, Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Abhar Branch, Iran.

2000-2009: Guest professor of architecture, Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Qazvin Branch.Iran.

2011-2018: Guest professor of architecture, Faculty of Architecture, Islamic Azad University, karaj Branch, Iran.

2017-2018: Guest professor of architecture, Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran.

2010-2012: Guest professor of architecture, Faculty of Architecture International Imam Khomeini Qazvin,  

Supervisor and consultant professor of more than 100 students

(Master Degree Thesis).

Supervisor and consultant professor of 12 students

(Ph.D. Thesis).

2002-2004: dean of Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Abhar Branch, Iran.

2010-2011: dean of  Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Abhar Branch, Iran.

2014-now: member of Ph.D. group, faculty of Architecture, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran.

 

 

 

 

Professional :

1991- 1992: draft man, Consulting Engineers, Farayand sanayeh., Tehran.

1992-1995: Architect, Consulting Engineers, Bonyad mostazafan, Tehran.

1996- 1997: Executive Architect, Consulting Engineers, Safamanesh and associate, Tehran.

1998-2000: Head of the Architecture Engineers, setad moshtarak, Tehran.

2000-2003: Head of the Department of Architecture, Consulting Engineers, Dama dasht, Tehran.

2003-2009: Dean of the Department of Architecture, Consulting Engineers, Tehran high-rise building, Tehran.

2010-2013: Dean of the Department of Architecture, Consulting Engineers, Tehran, 3d soil, Tehran.

2014-up to now: I am the president of the Consulting Engineers, Siamak Panahi & associates, Tehran, Spain.

Academic Positions

Assistant professor of architecture, Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Abhar Branch, Iran.

I will be Associate professor recently.

 

Education:

High School: Hadaf high school, mathematics, Tehran. 1990.

University: Bachelor and Master in architecture in Islamic Azad University, Tehran central branch. 1997

Graduate School: Ph.D. in architecture in Islamic Azad University, Tehran science and research branch. 2007.

Post-Doctoral Training: I am researching about that.

 

Publications:

English Paper:

1-The effect of Feng-Shui on urban designing, The First International Scientific Research Conference of Iranian Students (Yerevan-Armenia) 16 - 17 September 2011.

 

2 -The Renovation method for moisture detaching of Hasan khan Bath, the Qajar period, Kermanshah bath, The First International Scientific Research Conference of Iranian Students (Yerevan-Armenia) 16 - 17 September 2011.

 

3-Role of Endogenous Development in Informal Habitation: An Analytical Study, International Journal of Architecture and urban Development, (IJAUD), Volume 1, Issue 1, 2011: 43-46. (ISSN: 2228-7396)

 

4-Analyzing the Architectural Space of Kurosawa's Movie, "Dodes-ka-den" Considering Three Principal Orders in Jacques Lacan's psycho-analysis,world applied science journal, 18 (1): 148-158, 2012. (ISSN: 1818-4952)

 

5-The impact of Architectural Landscape Spaces on the Manifestation of Meaning on Kiarostami' s movie, (Where is the friend's home?), world applied science journal, 19 (3): 355-365, 2012. (ISSN: 1818-4952)

 

6-Aesthetic historical renovation plan of the Anahita temple in Takht-e- Solomon, Iran.,world applied science journal, 18 (7): 971-981, 2012. (ISSN: 1818-4952)

 

7-The Adaption comparing of nature Presence in the architecture of Qajar houses of Kashan and Tabriz, Middle-East Journal of Scientific Research 13 (4): 507-517, 2013, (ISSN: 1990-9233)

 

8-Defining Elements and Causes of Creating a Sense of Attachment and Belonging to Place by Studying the Interaction between Humans and the Artificial Environment,International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science,Volume 1, Issue 11, 2013: 2027-2040. (ISSN: 2345-2749)

 

9-Louis Kahn position in sustainable architecture, International Journal of Current Life Sciences - Vol.4, Issue, 8, pp. 4399-4407, August, 2014. (ISSN: 2249-1465)

 

 

10-The role of aqueduct in sustainable architectural design in Iran, International Journal of Current Life Sciences, Volume 04, Number 4 ,November 2014:61-71. (ISSN: 2249-1465)

 

11-Architecture Smart Materials: A Revolution in Architecture Smart Materials: Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 4, April 2014, (ISSN 2345-2633)

 

12-Analyzing the city hall through convivial urban space, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

 

13-Study and pathology of Haj Seyyed Ghorban Saray of Hamedan, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

 

14-The impact of Abbasian complex of Kashan  through Taghavi court, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

 

15-Defining minimalism and designing museum with the approach of minimalism,Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities,  2015, Volume : 5, Issue :236- 246. (ISSN: 2249-7315)

 

16-The study of strength points, obstacles and quality improving of educations at conservatories of Tehran, Journal of GMP review, 2015; v16 (5).24-33. (ISSN: 1476-4547)

 

17-Evaluation of interactive architecture development influenced with approach of digitalization in design,GMP Review, 2015; V18 (2): 528-542.

 (ISSN: 1476-4547)

 

18- Investigation and identification of architecture of the governing spirit on nature (TAO) based on Laozi's teachings. ,international Journal of Review in Life Science ,5(6), 2015,1284-1289. (ISSN: 2231-2935)

 

19-Genealogy of philosophy of illumination and its elevation by Suhrawardi,

Journal of renewable Natural resources Bhutan, Bhn.J.RNR.Vol 3: 6: 290-302,2015. (ISSN: 1608-4330)

 

20-Evaluating Maranjab Desert capabilities in organizing its potential to become a hub of sustainable ecotourism, Journal of renewable Natural resources Bhutan, Bhn.J.RNR.Vol . 3: 6.: 318-338, 2015. (ISSN: 1608-4330)

 

21-Stable tourism development reviving Iranian historical house of contemporary age sample,( case study: Mostofi -al- mamalek house in Tehran). International congress in Sustainability on Architecture and Urbanism,  Masdar city, Dubai, 20 Feb.2015.

 

22-Aesthetic and pathology  decorations era monuments, Mostofi -al- mamalek case example,International congress in Sustainability on Architecture and Urbanism,  Masdar city, Dubai, 20 Feb.2015.

 

23-An introduction to critic of feminism through Unfolded-Folding approach.International conference on research in science and technology, Kualalumpur, Malaysia- 14 December 2015.

 

24- Studying the place of intertextuality in Iranian painting ( case bsample: gajar era), Modern Applied Science , Canadian Center of Science and Education, ,Voloume 10, no 12,  2016. Page 156-164. (ISSN: 1913-1844)

 

25-A semantic Approach to urban graffiti from semiotics viewpoint,International Journal of Architecture and urban Development, (IJAUD), Volume 6, Issue 1, 2016, pages: 85-94. (ISSN: 2228-7396)

 

26-Statue of sign in promoting a sense of architectural space place,(case study: Khan school in Shiraz),Journal of engineering and applied science, 11(5):1104-1112, 2016. (ISSN: 1816-949X)

 

27-Quality improving methods of education at architecture conservatories of Tehran with emphasis on narrative ways of architecture education,urban management, No. 42, spring 2016: 219-234. (ISSN: 1607-2227)

 

28-Different approach to sustainable architecture based on the sense of place,HERALD journal, National academy of managerial staff of culture and arts, Kyiv 4, 2017: 441-447. (ISSN: 2226-3209)

 

29-Recognition of the component of  Parallax and finding its roots in forming the design philosophy of Steven Holl, Bagh-e-Nazar, Vol. 14, No. 50, 2017: 71-80, (ISSN: 1735-9635)

 

30-Interior design based on Forough Farrokhzad  poetry, Journal of history culture and art research, vol. 7, No. 1, March 2018, pages:179-193. (ISSN: 2228-7396)

 

31-An investigation on painthing and imagery in zen,  Modern Applied Science, Canadian Center of Science and Education,Voloume 12, no 9,  2018. Pages: 200-208. (ISSN: 1913-1844)

 

32-The Concept of Architectural Space in Krzysztof Kieslowski's Cinema: Trilogy Case Study (Blue, White, Red),Geological Survey Circular, Vol (4), No 8 (2017), 309-318

Branch, ISSN: 0364-6017

 

33-Analysis of the Liquid Architecture Ideology Based on Marcos Novak's Theories, International Journal of Architecture and Urban Development

Vol. 7, No 4 , Autumn 2017, 75-84.

 

34-Representing an identity Model in Architecture with the approach of rereading the roots of bad identity (Case Study: Contemporary Residential

Architecture of Baharestan Neighborhood in Tehran),  Journal: International Journal for Modern Trends in Science and Technology (IJMTST) (Vol.4, No. 10) Publication Date: 2018-10-22

 

35-Inspiration from Nature in the Training of Structural Design in Architecture,Journal: BAGH-E NAZAR Bagh-e Nazar, 15 (68): 59-64 /Feb. 2019, DOI: 10.22034/bagh.2019.81658

 

 36-Recognition and Analyzing of the Film Body in Abbas Kiarostami' s Cinema from the View of Vivian Sobchack' s Film Phenomenology,

Journal: JOURNAL OF DERAMATIC ARTS AND MUSIC

 

37-Crystallization of Pure Ideas in the Works of Mana (Safavieh Architecture),International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278-599X,  Vol-7, Special Issue4-May, 2016, pp68-80. http://www.bipublication.com

 

38-Light, a Capable Actor in Distinguishing Space Perception, International Journal of Current Life Sciences, (In the process of acceptance).

 

39-Architectural space manifestation on the basic of  Mevlana and Shams reflections, (In the process of acceptance).

 

40-Elixir of Acme, Investigating the influence of intuition world on creating architectural works, (thrugh the manner of noticing imaginalizationand processing conceptualization in architect's mind approach)

 (In the process of acceptance).

 

41-From the other space to none-places, (In the process of acceptance).

 

42-The effect of Feng-Shui on urban designing in Iran, (in the process of acceptance).

 

 

 

 

Research projects:
1-Analyzing The Charles Jencks's Architectural Models, Islamic Azad University, Abhar branch, 2009.

2-Feng Shui influence on the Azerbaijani architecture, Islamic Azad University, Abhar branch, 2017. (Under review for acceptance).