سید حمید میرمیران

تاریخ و محل تولد :1337 ـ تهران
تحصیلات عالی :فوق لیسانس معماری از دانشکده هنرهای زیبا / دانشگاه تهران

تجارب علمی و آموزشی :

 • عضو هیأت علمی دانشكده معماری دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان 

تجارب حرفه ای :

 • 1360 ـ 1364     عضو هيأت مديره شركت آرشيان - مهندسين معمار
 • 1364ـ 1365     مسئول مطالعات محور فرهنگي تاريخي اصفهان ـ اداره كل مسكن و شهرسازي استان اصفهان
 • 1365ـ1367       مسئول گروه طراحي ساختمان جديد اداره كل مسكن و شهرسازي اصفهان
 • 1365ـ1367       مسئول دفتر طراحي مجموعه بيمارستاني نجف آباد ـ اصفهان
 • 1368ـ1370       مسئول طرح تفصيلي منطقه فرهنگي تاريخي اصفهان ـ مهندسین مشاور نفش جهان ـ پارس
 • 1368ـ1370       مسئول طرح احياء محور فرهنگي تاريخي اصفهان ـ مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس
 • 1367ـ1370       مسئول بخش معماري و طراحي شهري دفتر محلي اصفهان ـ مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس
 • 1370ـ 1375      مدیر دفتر محلي اصفهان - مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس
 • 1375ـ 1385      مدیر دفتر مركزي تهران - مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس
 • 1376ـ 1385      معاونت فني مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس
 • 1377 ـ تاكنون     عضو هيأت مديره مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس
 • 1385 ـ تاكنون     مديرعامل مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس
 • 1385 ـ تاكنون   عضو هيأت سرپرستي گروه مهندسين مشاور همكار توسعه  بوم سازگان پايدار
 • 1386 ـ تاكنون     عضو هيات مديره گروه 14 پارس

 عضویت در نهادهای فرهنگی و حرفه ای :

 • عضو انجمن معماران ایران  
 • عضو انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی
 • عضو هیأت مؤسس و امنای بنیاد معماری میرمیران
 • عضو هیأت مؤسس و ریاست هیئت مدیره مؤسسه معماری میرمیران
 • عضو شورای سیاستگزاری و هیأت ژوری جایزه معماری میرمیران
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت