فرخ باور

متولد 1321 گچساران

سوابق تحصیلی

 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه فلورانس 1350
 • همكاري با مهندسين مشاور معماري و شهرسازي ايران از 1375

مشاغل و مسئوليتهاي گذشته

 • دفتر معماري شخصي در ايتاليا 1374-1361
 • عضو جامعه معماران سيه نا - ايتاليا 1376-1366

فعاليتهاي حرفه اي

 • طراحي معماري در شركت هوخ تيف، فرانكفورت آلمان 1349-1348/ دفتر مهندسين ابروتسيني، ماتزوني، ايتاليا1356-1350/ تعاوني معماران و مهندسين جواني باچاردي و همكاران، ليبي1358-1356
 • طراحي ويلا، پارك و باغسازي، مجتمع هاي مسكوني ايتاليا 1363-1354
 • مرمت و بازسازي كاخ بوربن ها 1364
 • طرح يادبود انقلاب مردمي بوركينافاسو 1365
 • طرح كارخانه هاي توليدي ايتاليا 1368-1365
 • شهرسازي و نوسازي مناطق فرسوده شهري در پيان كاستانيانو 1372-1366
 • مرمت و اجراي طرح هاي نوسازي مسكوني 1374-1372
 • طراحي شهري و نوسازي بافت شهري مشاور ابردشت، ساري 1378-1376
 • طراحي مجتمع مسكوني اداري تجاري كارخانه پنبه، مشاور ابردشت، ساري 1378
 • طراحي مجدد ساختمان برنامه و بودجه استان قزوين، مشاور آمايش محيط 1379
 • همكاري در پروژه موزه بزرگ خراسان، مشاور ابردشت1382-1380
 • طرح سازمان تامين اجتماعي بندر عباس، مشاور شارمند
 • طرح محوطه درياچه كيو، خرم اباد، مشاور بعد تكنيك 1382
 • مدول سازي براي خانه هاي يك و دو طبقه آجري براي بم 1382
 • طرح مجتمع آب درماني كوه گنو، مشاور سينام 1383
 • كلينيك زيبايي تهران 1383
 • همكاري در طرح سفارت ايران در بيروت، مشاور ابردشت 1384
 • طرح موزه صنعت نفت مسجد سليمان 1384

ساير فعاليتها

 • نمايشگاه فردي آبرنگ در شهرهاي مختلف ايتاليا 1373-1353
 • نمايشگاه فردي آبرنگ در ايران 1384

 

 

اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت