فرخ نیرومند

کارشناس ارشد معماری

  • فارق التحصیل از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران : 1359
  • مدیریت دفتر طرح و بررسی دهکده ساحلی بندر انزلی : 59-61
  • مدیریت دفتر شهرسازی گلسار رشت و دفتر فنی بخش عمران بنیاد مستضعفان گیلان : 61-64
  • تشکیل اولین مهندسین مشاور معماری - شهرسازی در شمال ایران بنام شمال و فعالیت در آن بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل 64-74
  • تشکیل مهندسین مشاور بزرگ امید و فعالیت در آن به عنوان مدیر عامل 74- تاکنون