محمد تقی رضایی حریری

متولد 1318 تبریز

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشگاه فنی وین، اتریش 1349
 • اخذ مدرك دكترای فنی در معماری از دانشگاه فنی وین، اتریش 1362
عناوین و سمت ها:
 • عضو هیات علمی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران از 1351
 • سهامدار و مدیر فنی و تحقیقاتی مهندسین مشاور رهرو از 1370
 • عضو هیات تحریریه مجله تازه های ساختمان از 1370
 • عضو هیات علمی دوره دكترای معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران از 1374
 • عضو هیات مدیره انجمن انرژی خورشیدی ایران از 1374
 • عضو هیات علمی مركز تحقیقات بین المللی انرژی از 1375
 • مدیر طراحی محیط و انرژی مركز تحقیقات ساختمان و مسكن از 1382
 • سرپرست گروه معماری و شهرسازی پژوهشكده پردیس هنرهای زیبا دانشكده معماری و شهرسازی از 1382
 • عضو كمیته تخصصی شورای ممیزی دانشگاه تهران از 1384
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها:
 • عضو هیات داوران و هیات علمی همایشهای بهینه سازی مصرف سوخت
 • رئیس توسعه فیزیكی دانشگاه تهران 1352-1350
 • سهامدار و قائم مقام مدیرعامل مهندسین مشاور سام كرمانی ونداد 1360-1355
 • استاد مدعو دانشگاه فنی وین در رشته معماری 1362-1358
 • مشاور و محقق مركز تحقیقات ساختمان و مسكن 1365-1362
 • مدرس دانشگاه الزهرا 1364-1354
 • همكاری با شركت هایم كمپانی ساندیگو، آمریكا 1369-1367
 • مدرس دانشگاه اصفهان 1373-1372
 • مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی 1373-1372
 • مدرس دوره عالی مركز تحقیقات بین المللی انرژی 1375-1373
 • مدرس دانشگاه تبریز و دانشكده معماری شیراز 1380
 • مدرس دانشگاه سهند تبریز 1381
فعالیت ها:
 • فروشگاه های زنجیره ای كوروش (قدس)
 • ساختمان های مسكونی در تهران، كرج و دماوند 1357-1351
 • گسترش و مرمت بیمارستان روزبه، تهران 1353
 • شهرسازی رامشهر كرج (منطقه كردان) 1354
 • دانشكده دندانپزشكی، پرستاری و بهیاری دانشگاه اصفهان 1354
 • بیمارستان معتادین روانی بهداری استان اصفهان 1354
 • مرمت كاروانسراها در كاشان، ساوه و سمنان 1358-1354
 • كانون اصلاح و تربیت استان اصفهان 1356
 • ساختمان تحقیقاتی شركت ترم او وال اتریش، وین 1360
 • ساختمان ادارات مركزی بیمه ایران 1362
 • تدوین آئین نامه صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان 1368
 • كارخانه بالاست ایران، شهرك صنعتی قزوین 1368
 • نقاهتگاه و پلی كلینیك در استان ها 1370
 • ساختمان مركزی دیوان محاسبات كشور، تهران 1370
 • ساختمان ادارات مركزی بانك سپه تهران 1371
 • تدوین آئین نامه معیارها و ضوابط ساختمان های اداری در تهران 1372
 • پارك انرژی در منطقه 16 شهرداری تهران 1374
 • كارخانه قندیل ایران، كرج 1374
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت