محمد منصور فلامکی

متولد مشهد به‌ سال‌ 1313
متأهل‌ سال‌ 1339 ـ دارای دو فرزند پسر (متولد سالهای 1340 و 1342)

1 ـ تحصيلات‌عمومی و دانشگاهی

 • دانش‌آموز دبستان‌ انتظاريه‌، دبيرستان‌ رهنما و دبيرستان‌ دارالفنون‌ (ديپلمه‌ سال‌ 1332) ـ دانشجوی رشتة‌ معماری دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ 1332 تا سال‌ 1335 ـ ثبت‌ نام‌ در دانشگاه‌ رم‌، دانشكدة‌ معماری در سال‌ تحصيلی 57/1356 و ادامة‌ تحصيلات‌ دانشگاهی از اين‌ سال‌ به‌ بعد در دانشكده‌ معماری ونيز (مؤسسه‌ دانشگاهی ونيز) تا سال‌ 1342 يعنی سال‌ اخذ درجة‌ دكتری.
 • برگزاری امتحان‌ دولتی ايتاليا در رشتة‌ معماری به‌ سال‌ 1342.

2ـ دوره‌های تخصصی

 • اخذ درجه‌ تخصص‌ از دانشگاه‌ ميلان‌ در رشتة‌ "فن‌ شهرسازي" به‌ سال‌ 1347 ـ .
 • اخذ درجة‌ تخصص‌ از دانشگاه‌ رم‌ در رشتة‌  "مرمت‌ بناها و شهرهای تاريخي" به‌ سال‌ 1348 (دورة‌ دوساله‌).

 

3ـ فعاليت‌هاي حرفه‌يي، به دعوت از سوي ارگان‌هاي دولتي

 • عضويت در كميسيون طرح‌هاي معماري و شهرسازي، به دعوت شهردار منطقة 22 تهران از سال 1381 تا سال 1387، به مدت بيش از شش سال ـ .
 • عضو فعال شوراي تخصصي شهر تهران به مدت شش سال و نيم، از سال 1371 تا سال 1378، همراه با ارائه‌ي گزارش‌هاي علمي،‌ بررسي طرح‌ها و بازديدهاي علمي
 • عضو فعال در كميسيون طرح‌هاي معماري و شهرسازي منطقة 1 تهران، به مدت هفت ماه، به سال 1387 ـ .
 • مشاور عالي معماري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در امور پژوهشي و طراحي مجموعه‌ي ساختماني بزرگ بانك، براي مدت شش، تا سال 1372 ـ .
 • مشاور عالي مرمت معماري در كميسيون نظارت بر طرح و اجراي مرمت مجلس شوراي ملي (سابق) ايران و سپس مسجد و مدرسة عالي سپه‌سالار ـ براي مدت 7 سال تا 1379 ـ .

4 ـ فعاليت‌های دانشگاهی

 •  خدمت‌ در مؤسسة‌ دانشگاهی ونيزـ دانشكدة‌ معماری به‌ عنوان‌ آسيستان‌ در دوره‌های دروس‌ بازشناسی و طراحی معماری (پروفسور تربنكاناتو)ـ تحليل‌ بصری فضای معماری يا بازشناسی معماری (پروفسور اينسولوا)ـ تاريخ‌ هنر (پروفسور بنه‌ وولو)ـ شهرسازی و طرح‌ريزی سرزمينی (پروفسور دكارلو) از سال تحصيلی 42ـ1341 تا آبان‌ ماه‌ سال‌ 1348.
 • آغاز خدمت‌ در دانشگاه‌ تهران‌ ـ دانشكدة‌ هنرهای زيبا ،گروه‌ معماری ـ در آذر ماه‌ 1348 به‌ عنوان‌ دانشيار دانشگاه‌ تهران‌ و تدريس‌ در دروس‌: مبانی نظری معماری ـ طراحی شهری ـ طراحی معماری ـ مرمت‌ بناها و شهرهای تاريخی ـ بهسازی و نوسازی شهری (در دورة‌ فوق‌ ليسانس‌ شهرسازی و طرح ريزی شهری ـ دانشكدة‌ هنرهای زيبا).
 • تأسيس‌ درس‌ "مرمت‌ بناها و شهرهای تاريخي" در دانشگاه‌ تهران‌، كه در سال‌ اول‌ به‌ عنوان‌ درس‌ انتخابی بوده‌ و سپس‌ به‌ درس‌ پايه‌ تبديل‌ شده‌ است، در سال تحصيلي 50/1349‌.
 • داير كردن انستيتو مرمت در دانشگاه تهران و مدير مسئول پژوهش‌ها و طراحي موزه مقدم، براي مدت دو سال و نيم.
 • همكاری با دانشگاه‌‌هاي كشور برای پايان‌ نامه‌های دانشجويان‌ در رشته‌ معماری (به‌ تعداد بسيار) و در رشتة‌ شهرسازی و طرح‌ ريزی شهري و همكاري در تأسيس‌ و تدريس‌ دانشگاه‌ فارابی اصفهان‌ ـ (پرديس‌ فارابي)‌ ـ برای رشته‌های مرمت‌ (آثار، معماري و شهرسازي) و تدريس‌ در دروس‌ نظری مرمت‌ معماری و مرمت‌ شهری و طراحی مرمت‌ در سال‌های تحصيلی 56 ـ1355 و 57 ـ1356 و نيمسال‌ اول‌ 58 ـ1357 ـ. تدريس‌ در دانشگاه‌ الزهرا در رشته‌ شهرسازی در سال‌ تحصيلی 57 ـ 1356 ـ.
 • تدريس‌ طراحی معماری در انستيتوی فنی تكنيوم‌ نفيس‌ از سال‌ 1355 تا سال‌ 1359ـ.
 • تدريس‌ در دانشكده‌های معماری آزاد اسلامی تهران‌ ـ واحدهاي كرمان‌ و تبريز (براي 16 و نيم سال تحصيلي) و دانشكده‌ هنر دانشگاه‌ كرمان‌ (براي 5 سال تحصيلي) و تدريس به عنوان استاد پاره وقت در دانشكدة هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران مركزي از بيست و يك سال پيش تاكنون (امروز با رتبه 12 استادي).

5ـ درجة‌آكادميك‌ 

 • آغاز فعاليت علمي ـ آموزشي در دانشگاه تهران، دانشكدة هنرهاي زيبا، به عنوان دانشيار از سال 1348.
 • دريافت‌ درجة‌ استادی دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ تحصيلی 55 ـ1354.
 • پايان خدمت رسمي در اين دانشگاه ـ در سال‌ تحصيلی 1382‌ دريافت‌ آخرين‌ رتبه‌ در مقام‌ دانشگاهی (رتبه‌ 28 پايه‌ استادی)، (تدريس در همين دانشكده، پس از يك نيمسال توقف، بنابر دعوت، ادامه دارد).

6ـ مشاركت‌هاي مديريتی دانشگاهی 

 • مدير گروه‌ آموزشی معماری دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ تحصيلی 50 ـ1349.
 • عضو شورای دانشكدة‌ هنرهای زيبا از بدو ورود تا در سال‌های متمادی.
 • عضويت در شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي (منطقه 8 آموزشي) براي مدت دو سال، تا 1390
 • عضو هيأت‌ مميزة‌ دانشگاه‌ تهران‌ به‌ نمايندگی هيأت‌ علمی دانشكده هنرهاي زيبا‌ از سال‌ 1355 تا سال‌ 1358  ـ .

7ـتأليفات‌

 1. سال‌ 1346، تأليف‌ كتاب‌ "حركت‌های دموگرافيك‌ جمعيت‌های سرزمين‌ ونيز از سال‌ 1861 تا سال‌ 1961، كه در سال 1346 كه از سوی دانشكدة‌ معماری ونيز. انستيتوی شهرسازی انتشار يافته است‌.
 2. انتشار مقالات‌ در مجله‌های تخصصی ايتاليايی و ژاپنی .
 3. تأليف و انتشار كتاب‌ "باززنده‌‌سازی بناها و شهرهای تاريخي" به‌ سال‌ 1354، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ (اين‌ كتاب‌ در سال‌ 1391 توسط‌ دانشگاه‌ تهران‌ براي بار دهم تجديد چاپ‌ شده‌ است‌).
 4. تأليف و انتشار كتاب‌ "سيری در تجارب‌ مرمت‌ شهری ـ از ونيز تا شيراز"، به‌ سال‌ 1357 ـ انتشارات‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازی و تجديد چاپ آن، همراه با ارائه گزارشي به هنگام شده، به سال 1384 توسط "نشر فضا" ـ .
 5. تدوين و انتشار كتاب‌ "وجود و آيندة‌ شهرهای تاريخي"، گزارش‌ جامع‌ "اولين‌ سمينار مرمت‌ شهری در ايران‌". دانشگاه‌ تهران‌، دانشكدة‌ هنرهای زيبا ـ كه‌ به‌ مديريت‌ م‌. م‌. فلامكی در سال‌ 1350 برگزار شده‌ است‌. اين كتاب، در سال 1383 با افزودن گزارشي به هنگام شده و بازنگري چاپ دوم آن، به سال 1386 توسط نشر فضا صورت گرفته است.
 6. تأليف كتاب‌ "فارابی و سيرشهروندی در ايران" و چاپ آن توسط نشر نقره، تهران 1367 انتشار يافته و، در پي بازنگري، توسط نشر فضا به سال 1385 تجديد چاپ شده است ـ .
 7. ترجمة‌ كتاب‌ "منشور آتن"، همراه با مقدمه‌اي مبسوط، كه به سال 1355 توسط انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، انتشار يافته است. اين كتاب، پس از بسط مقدمه پيشين، در سال‌هاي1382 و 1388، توسط نشر فضا تجديد چاپ شده است.
 8. تأليف كتاب‌ "شكل‌گيری معماری ـ در تجارب‌ ايران‌ و غرب‌"، كه توسط نشر فضا، تهران‌  1371 انتشار يافته و تجديد چاپ دوم به سال 1385و چاپ سوم، به سال 1391ـ. صورت گرفته است.
 9. تأليف كتاب‌ "ريشه‌ها و گرايش‌های نظری معماری"، نشر فضا، تهران‌ 1381 اين كتاب، در سال 1390 براي بار چهارم توسط نشر فضا تجديد چاپ شده است.
 10. تأليف كتاب "پاپلوـ پيكاسو"، كه توسط نشر فضا، تهران به سال 1383 انتشار يافته است.
 11. تأليف كتاب "حريم‌گذاري بر ثروت‌هاي فرهنگي ايران" ـ نشر فضا، تهران 1384ـ.  
 12. تأليف كتاب "تكنولوژي مرمت معماري"، و چاپ آن توسط نشر فضا،‌ تهران به سال  1387 (اين كتاب، به عنوان كتاب فصل و سپس كتاب سال شناخته شده است)؛ اين كتاب در سال 1390 تجديد چاپ شده است.
 13. تأليف كتاب "نظريه‌اي بر: منشور مرمت شهري"، با پشتيباني وزارت مسكن و شهرسازي، انتشارات وزارت مسكن و شهرسازي، كه در تهران به سال 1387 چاپ و انتشار يافته است.  
 14. تأليف كتاب "گستره‌هاي معماري" ـ نشر فضا به سال 1389.
 15. نشر تعداد زيادی مقالات‌ و گزارش‌هاي علمي و‌ فني ـ‌ حرفه‌يی در مجلات‌ معتبر كشور، از سال‌ 1349 تاكنون‌ (محيط‌شناسی ـ محيط‌ زيست‌ ـ هنر و معماری دانشكده هنرهاي زيبا‌ ـ مجلة‌ ساختمان‌ ـ معماری و هنر ايران‌ ـ گسترش انتشار يافته‌اند.‌ و مقاله‌اي مبسوط‌ در كتاب‌ "شهرهای ايران‌ در دوران‌ اسلامی" ـ به‌ كوشش‌ دكتر يوسف‌كيانی، انتشارات جهاد دانشگاهي، تهران 1375 چاپ و انتشار يافته، همراه با ده‌ها مقاله به زبان‌هاي فارسي و انگليسي كه در مجلات فارسي و در مجموعه مقالات كنگره‌هاي جهاني انتشار يافته‌اند.
 16. تاليف كتاب "نوسازي و بهسازي شهري"‌ ـ انتشارات سمت، به سال 1384، كه تا سال 1387 دوبار تجديد چاپ شده است.
 17. تأليف كتاب "اصل‌ها و خوانش معماري ايراني"، نشر فضا به سال 1391 ـ.

8 ـ فعاليت‌های علمی و حرفه‌‌يی آزاد

 •  پايه‌‌گذاری "مؤسسة‌ علمی فرهنگی فضا" به‌ سال‌ 1362 به‌ منظور بررسی تبادل‌ تجارب‌ مربوط‌ به‌ فضای ساخته‌ شده‌ به‌ مقياس‌های گونه‌گون‌ و انتشار كتاب‌های "معماری بومي" (با مشاركت‌ انجمن‌ فرهنگی ايتاليا در تهران‌) ـ "نوشهرها" (تأليف‌ پروفسور مرلن‌، ترجمة‌ دكتر رضا قيصريه‌ به‌ همراه‌ معرفی م‌. م‌. فلامكی) ـ كتاب‌ "پيوند موسيقی و شعر" (تأليف‌ آقای حسينعلی ملاح‌) و تجديد چاپ آن ـ كتاب‌ "بناها و شهر دامغان" (تأليف‌ گروهی از استادان‌ دانشگاه‌ تهران‌ بررسیهای معماری ـ شهرسازی و مطالعات‌ به‌ سرپرستی م‌.م‌.فلامكی)ـ ترجمه و چاپ كتاب "نخستين‌ شهرها" به سال 1369ـ ترجمه و چاپ كتاب"تاريخ‌ نقد هنر‌" با ترجمه‌ي دكتر امير مدني؛‌ ـ چاپ كتاب "تهران‌ 3200 ساله‌" (بررسیهای باستان‌ شناختی آقای سيف‌‌الله‌ كامبخش‌ فرد ـ به سال 1369) ـ تأليف‌ مجموعه‌ نوشتارهای زير عنوان‌ "موسيقی و معماري" به سال 1367 و دوبار تجديد چاپ آن ـ اهتمام در ترجمه و تأليف و نشر كتاب‌هاي، علمي ديگر (توسط مؤسسه علمي و فرهنگي فضا ـ نشر فضا)، فعاليتي است كه هنوز ادامه دارد، كتاب قاهره باززنده سازي يك كلانشهر تاريخي با ترجمه‌ي خانم سعيده محتشم اميري به سال 1389، كتاب نشانه‌هاي نمادين ژاپن با ترجمه‌ي خانم سحر قديمي به سال 1391، كتاب معماري اكوسيستمي تعادل محيطي در شهر با ترجمه‌ي دكتر سعيد تيز قلم زنوزي به سال 1391، كتاب خطابه‌اي در تنظيم آگاهانه‌ي فضا با ترجمه‌ي دكتر وحيد شالي اميني به سال 1391.
 • عضو "اينتا" (انجمن‌ بين‌ المللی نوشهرها) از سال‌ 1364 تا امروز .
 • مشاركت‌ با ارائه‌ رساله‌ در كنگره‌های بين‌ المللی معماری، اول‌ (1349) و دوم‌ (1353) در اصفهان‌ و در شيراز .
 • مشاركت‌ در سمپوزيوم‌های اول‌ و دوم‌ و سوم‌ معماری ايران‌ ـ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازی با ارائه‌ رساله، در دهة 1350 ـ ‌.
 • مشاركت‌ در كنگره‌ بين‌ المللی " بازسازی مناطق‌ جنگ‌ زدة‌ ايران‌"  به‌ سال‌ 1365 در تهران‌، دانشگاه‌ تهران‌، با ارائه‌ رساله‌ .
 • مشاركت‌ در كنگرة‌ جهانی: ايكوموس‌ ـ مسكووسوزدال‌ 1978 (از سوي ايكوموس ايران) با ارائه مقاله. مشاركت فعال در بيش از 18 كنگره‌ بين‌المللي "اينتا" از سال 1363 تاكنون، همراه با ارائه مقالة علمي و چاپ آن در مجموعه مقالات مربوط؛ از جمله‌ كنگره‌هاي روتردام 1984،ـ كنگره‌ جهانی " اينتا "، گلاسكو 1985،كنگره‌ جهانی "اينتا"، لندن‌ 1987، و غيره تا سال 1998 در اسپانيا.
 • مشاركت، همراه با ارائه مقاله در كنگره‌ "فضاهاي اجتماعي شهرها"، دانشگاه جنووا، ايتاليا 1986
 • مشاركت همراه با مقاله در كنگره‌ جهانی دانشگاه يوتگرس ـ نيواورلئانس‌ 1985 ـ .
 • مشاركت در كنگره‌ جهانی " نشانه‌ گرهای خانه‌ سازی در اروپا " به‌ سال‌ 1992 در شهر دلفت هلند ـ .
 • رياست "كانون ايرانيان دانش آموخته در ايتاليا، سازمان مردم نهاد ايراني ـ از 1385 تاكنون.
 • مشاركت فعال در ده‌ها سمينارها و كنگره‌هاي ملي در باب معماري و شهرسازي ايران، در شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، كرمان، اهواز، اصفهان، تبريز، سمنان، دامغان، شاهرود، يزد، و ديگر شهرها)

9ـ مشاركت‌های علمی و فرهنگي و حرفه‌يی

 • طرح‌ و اجرای خانه‌ "سنديكای نويسندگان‌ و روزنامه‌ نگاران‌ ايران‌" (در تهران‌، 1354)ـ.
 • مدير مسئول طرح‌ مرمت‌ "قره‌ كليسا" به‌ مأموريت‌ از طرف‌ دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ 1349 تا 1356ـ .
 • مدير مسئول طرح‌ مرمت‌ شهری ـ بافت‌ قديمی شيراز و آغاز اجرای آن‌ از سال‌ 1354 نخست از سوي دانشگاه تهران و سپس به عنوان حرفه‌مند آزاد، تا سال 1386.
 • طرح‌ محله‌های مسكونی شانزده‌ گانه‌ شيراز قديم‌ به‌ مقياس‌ 1:200 و تصويب‌ شده‌ برای اجرا به سال 1356 ـ .
 • طرح‌ و اجراي مجموعة‌ مهمانسرا و نهارخوری در پارك ملي مشهد، به سال‌ 1367 ـ .
 • مشاور عالی (در سال‌ 1366) در طرح‌ و اجرای "دانشگاه‌ رسول‌ اكرم‌" دامغان‌ ـ .
 • طراحی شهرسازی و خانه‌ سازی شهرك‌ جوپاران‌ و جوپارسا در جوپار كرمان‌، سال‌های 1369 و 1370 .
 • طرح‌ شهرك‌ جوپارستان‌ (زمين‌ سيصد هكتاری شهرداری جوپار)، سال‌ 1371، طرح مصوب استانداري كرمان در دست اجرا و در حال اتمام.
 • طرح‌ مجموعه‌ ساختمان‌های استانداری كرمان‌، مصوب به سال‌ 1371 ـ .
 • طرح‌ جامع‌ و تفصيلی شهر جوپار كرمان‌ سال‌ 1371 ـ .
 • طرح‌ معماري ـ شهري "نوسازی محلة‌ جواديه‌ تهران"‌، براي سازمان نوسازي شهر تهران، شهرداری تهران‌ مصوب به سال 1377 ـ .
 • طرح‌ مرمت‌ "خانه/ موزه‌ مقدم‌"، دانشگاه‌ تهران‌، 1379 ـ .
 • طرح‌ "خانه‌ صبا" مجموعه‌ مسكونی برای 120 خانوار اعضای هيأت‌ علمی دانشگاه‌ علوم‌ پزشكی كرمان‌ 1381  (پايان اجرا به سال 1389).
 • طرح‌ مرمت‌ معماری ـ شهری بافت‌ تاريخی قزوين‌ و تدوين كتاب آن در دست چاپ، به سال 1381ـ. .
 • انجام طرح‌ پژوهشی توسعه‌ شهری و بافت‌های تاريخی هشت‌ شهر كشور ـ مصوب وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي، تهران به سال‌ 1382.
 • مسئول پژوهش و ارائه طرح‌ باززنده‌‌سازی محوطة‌ بين‌‌الحرمين‌ شيراز (طرح در حال اجرا).
 • طرح‌ مرمت‌ خانه‌های مسكونی و قلعه‌ خورانق‌ و طرح‌ شالوده‌يی خورانق‌، براي وزارت‌ علوم، تحقيقات و فن‌آوری از سال ‌1383 و به اجرا برده شده تا دو سال بعد .

10ـ قدردانیها

 • شناخته شدن به عنوان استاد نمونه، پژوهشگر نمونه ... در دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1380 تا سال 1386 ـ در چهار نوبت.
 • شناخته شدن به عنوان استاد پژوهشگر و مؤلف برجسته، از سوي "وزارت مسكن و شهرسازي" و "سازمان ميراث فرهنگي، جهانگردي و صنايع دستي كشور" ـ در دو نوبت به سال‌هاي 1388 و 1390 ـ .
 • شناخته‌ شدن به عنوان "چهرة ماندگار" در گستره‌ي معماري، در هشتمين دوره‌ي گزينش چهره‌هاي ماندگار كشور، دي ماه 1389 ـ .

 

اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت