مصطفی دانشور تهرانی

متولد 1327 تهران

سوابق تحصیلی

  • اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1352

عناوین و سمت ها

  • عضو كانون مهندسان معماردانشگاه تهران
  • عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

مشاغل و مسئوليتهاي گذشته

  • كارشناس و رئيس دفتر فني سازمان ملي حفاظت از آثار باستاني  1356-1348
  • مديركل ميراث فرهنگي سمنان 1369-1355

فعاليتهاي حرفه ای

  • طرح شهركهاي مسكوني تعاوني گچ سمنان، تعاوني شركت ريسمان ريسي سمنان، تعاوني فرهنگيان سمنان
  • طرح مجموعه هاي تجاري، خدماتي، اداري و فرهنگي از جمله: كاشي سمنان، كارخانجات سنگركار
  • طراحي و مديريت نظارت واجراي پروژه هاي:
    كاخ مرمر1374-1373 / كاخ پهلوي اول و ساختمان همراهان در كلاردشت 1375-1373 / باغ نگارستان (دانشكده علوم اجتماعي) مرمت و احياي ابنيه1376-1375 / ابنيه داخل نياوران، كاخ احمد شاهي و قسمتي از مجموعه 1374 / مرمت و احياي ساختمان پروفسور عدل (فرهنگستان كنوني هنر) 1376 / منزل استاد عبدالعظيم قريب گرگان1378-1375 / خانه شاعران معاصر ايران در تهران و محوطه سازي آن 1377-1375 / عمارت حاج محمد كازروني بوشهر1375-1378 / ساختمان بنياد ايران شناسي، زعفرانيه 1378-1376 / ساختمان كوشك (منزل مرحوم مهندس شقاقي) تهران 1380-1379 / ساختمان مركزي بنياد ايران شناسي، تهران بلوار شيخ بهايي (طرح معماري و نظارت بر انجام آن) 1384-1381 / قسمتي از عمارت پست قديم رشت 1383 / ساختمان قديم پست تهران (پست و مخابرات) جناح شرقي 1384-1380 / مرمت و احياي سردرب قورخانه تهران 1383-1382 / مرمت و احياي مدرسه دارالفنون، تهران 1383-1380 / عمارت كلاه فرنگي (اولين ايستگاه راديوي تهران) 1384 / ساختمان قديم پست (جناح مركزي و غربي) 1385-1384

 

یادمان
 
 
 

پیام ها: