مصطفی نبوی نژاد

ورود در حوزه معماري و شهرسازي از همان دوران دانشجويي براي بيشتر اشخاص در اين رشته شكل م يگيرد، ولي از سال 1353 در واحد ذو ب آهن اصفهان و نيز در دفتر خصوصي به صورت جدي فعاليتم را شروع كردم. از جمله فعالیت ها، عضویت در هیئت مدیره نظام معماری، عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ) 3 دوره(، رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور استان اصفهان، دبیر دفتر جامع مشاوران ایران در استان اصفهان میباشد و پروژ ههاي انجام شده به ترتيب زمان ساخت به قرار زير ميباشد: بيش از 2400 پاك زمین مسكوني (طراحي و اجرا)

 • كتابخانه مجلسي اصفهان (سال 1356)
 •  كتابخانه اميرالمؤمنين اصفهان (سال 1356)
 •  بيمارستان سينا اصفهان (سال  1358)
 • بيمارستان سوختگي امام موسي كاظم (ع) اصفهان (سال  1358)
 • مسجد المحمود واقع در خانه اصفهان (سال  1361)
 • بيمارستان حضرت زهرا (س) اصفهان (سال 1362)

 

در سال 1363 با تأسيس شركت مهندسين مشاور همگون به پروژ ههاي ملي وارد شديم. برخي از پروژ ههاي انجام شده به ترتيب زمان ساخت به قرار زير ميباشد:

 •  طرح آماده سازي اراضي مسعودآباد آران و بيدگل (سال 1365)
 • طرح آماده سازي اراضي توسعه ميمه (1365)
 •  دانشكده داروسازي و علوم دارويي اصفهان (1366)
 • بيمارستان امام حسين (ع) اصفهان (1367)
 • ساختمان اداره هواشناسي استان اصفهان (1367)
 • بيمارستان لردگان (1368)
 •  بيمارستان 46 تختخوابي اردل و 96 تختخوابي شاهي نشهر، خميني شهر، كليشاد، ياسوج (1369)
 • بيمارستان 100 تختخوابي دكتر محمدكرمانشاهي (1370)
 • بيمارستان هرسين (1370)
 • بيمارستان شهيد آي تا.. .صدوقي اصفهان (1371)
 • طرح توسعه بيمارستان آموزشي چمران (1371)
 • دانشكده زبا نهاي خارجي دانشگاه اصفهان (1372)
 • طرح آماده سازي اراضي ناحيه صنعتي بِن (1372)
 • اردوگاه كاردرماني اصفهان (1374)
 • ندامتگاه هاي 1000 نفري سيرجان و قم (1376)
 • مطالعات و تدوين استانداردهاي ندامتگاه ها و كانونهاي اصاح و تربيت و طراحي ندامتگاه هاي 250 نفره نائين، كازرون، اصفهان، شيراز و كرمان (1376)
 • ندامتگاه هاي 500 نفري برازجان، ياسوج و ساوه (1376)
 • ندامتگاه 250 نفري خمين (1377)
 • بيمارستان لالي خوزستان (1377)
 • منازل استيجاري مباركه، سروستان شهرضا، علامه مجلسي (1377)
 • پارکینگ طبقاتي سبلان تهران (1377)
 • بيمارستان قلب خورشيد اصفهان (1378)
 • فرهنگسراي جوان قم (1378)
 • ساختمان تأمين اجتماعي كوهپايه اصفهان (1378)
 • ساختمان تأمين اجتماعي هرند اصفهان (1379)
 • دفتر مركزي شركت مجتمع صنايع قائم الرضا اصفهان (1379)
 • ساختمان تأمين اجتماعي شعبه  2 اصفهان (1379)
 • بيمارستان شهيد منتظري اصفهان (1381)
 • بيمارستان گيان غرب (1381)
 • بيمارستان هاجر شهركرد (1382)
 • دانشكده فني ومهندسي انصاري دانشگاه اصفهان (1382)
 • مجموعه تجاري و پاركینگ طبقاتي بازار اصفهان (1382)
 • بيمارستان حضرت سيدالشهدا ء(ع) اصفهان (1383)
 • استخر سرپوشيده دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (1383)
 • پاركینگ طبقاتي كرماني اصفهان (1383)
 • مجتمع مسكوني 360 واحدي كليشاد (1383)
 • مجتمع مسكوني 68 واحدي پا ييزان شهركرد (1383)
 • توسعه بيمارستان شهيد چمران اصفهان (1384)
 • اتا قهاي عمل بيمارستان طالقاني كرمانشاه (1384)
 • بازسازي بيمارستان شهيد بهشتي قم (1384)
 • طرح منظر دانشگاه علوم پزشكي كاشان (1384)
 • مركز جامع توانبخشي شهيد مطهري اصفهان (1384)
 • مجموعه مسكوني افجد (1384)
 • برج هاي كوه سفيد اصفهان (1384)
 • مركز تلفن دهدشت، سيسخت، تلخسرو ، بلهزار كهگيلويه و بوير احمد (1384)
 • دانشكده آمار و رياضي دانشگاه اصفهان (1385)
 • بيمارستان 160 تختخوابي لرستان (1385)
 • مركز درماني بيماران هموفيلي اصفهان(1385)
 • مجتمع فرهنگي و هنري سيسخت ياسوج (1385)
 • بيمارستان 160 تختخوابي اطفال اهواز (1386)
 • مجموعه اداري و تجاري رايانه اصفهان خصوصي (1386)
 • بيمارستان 540 تختخوابي كوثر سنندج (1386)
 • طرح توسعه بيمارستان امام حسن مجتبي (ع) داراب فارس (1386)
 • بازبيني بيمارستان سنقر كرمانشاه (1386)
 • بيمارستان 160 تختخوابي نجف آباد اصفهان (1386)
 • باغ زيتون اصفهان (1386)
 • ساختمان اداري سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان اصفهان (1386)
 • فضاهاي آموزشي و پرورشي كرمانشاه (1386)
 • طرح جامع دانشگاه شهرضا (1386)
 • پزشكي قانوني استان اصفهان (1386)
 • بيمارستان 540 تختخوابي امام رضا (ع) مشهد (1387)
 • بيمارستان سوختگي و ترميم نوبر تبريز (1387)
 • توسعه بيمارستان سوانح و سوختگي تبريز(1387)
 • بيمارستان سيدالشهداء آران و بيدگل(1387)
 • بيمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بيدگل (1387)
 • دانشكده فناوريهاي نوين دانشگاه اصفهان (1387)
 • دانشكده زيست و زمين شناسي دانشگاه اصفهان (1387)
 • بيمارستان امداد و نجات مشهد (1387)
 • پزشكي قانوني شهرستانهاي استان اصفهان) زرين شهر، نجف آباد، نائين، داران، شهرضا( (1387)
 • بيمارستان دانشگاه آزاد واحد بروجرد (1388)
 • ساختمان شركت صفاكاران به جم اصفهان  خصوصي (1388)
 • طرح جامع پرديس دانشگاه علوم پزشكي كاشان (1388)
 • دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان (1388)
 • بازسازي بيمارستان بقيه ا... الاعظم (عج) تهران (1389)
 • بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي امام حسين (ع) مشهد(1389)
 • بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي امام حسين (ع) كرمانشاه (1389)
 • بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي شهيد آيت ا... صدوقي اصفهان (1389)
 • بيمارستان شهيد دكتر قاضي سنندج (1389)
 • پزشكي قانوني آذربايجان غربي (1389)
 • درمانگاه شهيد بهرورزي بهبهان (1390)
 • درمانگاه امام حسن مجتبي (ع) استان البرز (1390)
 • بيمارستان نبي اكرم (ص) زاهدان (1390)
 • بيمارستان حضرت فاطمه (س) كرمان (1390)
 • اردوگاه كاردرماني شهيد لاجوردي اصفهان (1390)
 • دانشكده نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان (1390)
 • مجتمع فرهنگي مذهبي امام خميني (ره)  و مصلاي بزرگ اصفهان (1390)
 • مجتمع كارگاهي ندامتگاه كيهزار نفره قم (1390)
 • مركز CSR و پاويون بيمارستان بقيه ا... (عج) (1390)
 • ساختمان اداري و الحاقي و مركز تصويربرداري رسالت  تهران(1391)
 •  ساختما نهاي عمومي و صنعتي فولادمباركه اصفهان و ناحيه سبا (1391)
 • بيمارستان 540 تختخوابي تبريز (1391)
 • درمانگاه امام حسين (ع) مشهد (1391)
 • دانشكده پرستاري و ورزشگاه علوم پزشكي قم (1391)
 • بيمارستان قلب شهركرد (1391)