نصرالله خان پرنگی

متولد 1313 مشهد

 

سوابق تحصیلی:
 • فارغ التحصیل دوره اول معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1342
 • اخذ مدرك دكترای رشته معماری از دانشگاه فلورانس (ایتالیا) با درجه افتخار 1344
عناوین و سمت ها:
 • عضو انجمن آرشیتكت های ایران
 • عضو انجمن آرشیتكت های آمریكا
 • عضو فدراسیون بین المللی مهندسی بیمارستان
 • عضو كانون مهندسین ایران
 • مدیرعامل خدمات مهندسی جانبازان / مشاور پرنگی و همكاران
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها
 • مدرس در دانشكده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • آسیستان مدرس انستیتو شهرسازی دانشگاه فلورانس (ایتالیا) 1344-1343
 • دانشیار دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران 1350-1344
 • مدیرعامل مهندسین مشاور پارتیا، نیوجرسی آمریكا 1366-1361
 • مشاور پروژه ها در شركت فوروم بین المللی آمریكا 1366-1361
 • مدیرعامل شركت مهندسین مشاور پارتیا (ایران) 1376-1344
 • همكاری و مشاركت بین المللی با مهندسین مشاور ویلیام پررا، آمریكا / ژوزیك، فرانسه / موتوكولومبوس ، سوئیس / ولتون بكت، آمریكا
 • مدیرعامل مهندسین مشاور جانبازان / مهندسین مشاور پرنگی و همكاران 1376-1344
فعالیت ها:
 • طرح غرفه شركت نفت ایران در نمایشگاه جهانی ایران
 • سینماهای شهر فرنگ و شهر قصه
 • مركز اسناد و مدارك وزارت امور خارجه - تهران 1346
 • دهكده زراعی تخت جمشید شیراز و سنندج 1347
 • مركز روزانه تعلیمات اجتماعی سلیمانیه 1347، مهرآباد و كرمانشان 1348، سبزوار و شاهرود 1349
 • مركز روزانه توانبخشی تهران، تبریز، ساری، كرمان، اهواز، بوشهر، اصفهان 1355-1350
 • هنرستان صنعتی بندرعباس 1351
 • بیمارستان توانبخشی تهران
 • مركز انتقال خون ایران
 • دهكده توانبخشی مارلیك كرج 1352
 • مركز تربیت معلم در ساری، رشت، مشهد، كرمان، اهواز، اصفهان و شیراز
 • طرح جامع و تفصیلی شهر بم
 • بیمارستان روانی كرج
 • دانشكده علوم و بیمارستان مركز پزشكی ایران
 • بیمارستان شماره 5 و مدرسه پرستاری خیابان ژاله تهران، بیمارستان رضا مشهد، بیمارستان دكتر شریعتی كرج
 • مجتمع های مسكونی تهران و بندرعباس 1357-1355
 • برنامه ریزی و طراحی شهرك صفا شهر اصفهان
 • مركز روانی و معتادین رازی، مشهد 1357
 • ویلا در ایتالیا 1360
 • رستوران در كالیفرنیا 1362
 • ساختمان اطبا در نیویورك 1365
 • مجتمع مسكونی و تسهیلات عمومی و ورزشی، تهران
 • بیمارستان تخصصی تبریز و مشهد
 • مجتمع فرهنگی ورزشی جانبازان رشت
 • پلی تكنیك ساری و رشت
 • مجتمع درمانی ظفر (هتل و كلینیك)
 • مركز توانبخشی اردبیل
 • آسایشگاه جانبازان، تهران
 • مطالعات پروژه بزرگ چند منظوره شهر تبریز
 • مجتمع فرهنگی رشت 1372-1371
 • طرح منطقه آزاد سرخس 1377-1371
 • طرح منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام
 • طرح جامع و راهبردی تله كابین توچال
 • نیازف شهر، عشق آباد تركمنستان
 • مجموعه وكیل آباد مشهد
 • مركز لجستیكی منطقه آزاد مینسك (روسیه سفید)
 • بیمارستان نخاعی و مركز پزشكی ایران، تهران 1355
آثار تالیفی:
 • كتاب بررسی استانداردها برای معلولین
 • برگزاری نمایشگاه های نقاشی و عكاسی در ایران و آمریكا