هوشنگ صمدزاده اهرابی

فوق لیسانس معماری از دانشگاه هنرهای زیبا تهران - سال 1348
رئیس هیئت مدیره مهندسین مشاور سینام  از سال 1361

  • 1358-1361 وزارت مسکن و شهرسازی، مشاور مجری  طرح نیروی هوایی و سرپرست اجرایی و نظارت: پایگاه های تهران، مهرآباد، قصر فیروزه، لویزان، دوشان تپه، زاهدان، بوشهر و سمنان.
  • 1353-1357 مهندسین مشاور ناسکو سرپرست نظارت: انبارها و ساختمان اسکله بندرعباس
  • مدیر پروژه طرح های: مجموعه مسکونی شاهین شهر اصفهان، ساختمان های مسکونی صنایع نظامی زرین شهر اصفهان، انبارهای طرح بوفورس اصفهان، هلیکوپتر سازی پل شاهین شهر اصفهان، مراکز بهداشت وزارت بهداری
  • 1352-1353 مهندسین مشاور پرکینزاندویل سرپرست نظارت: ساختمان های دانشگاه جندی شاپور اهواز
  • 1350-1352 سازمان بیمه تامین اجتماعی سرپرست اداره نظارت: اداره ساختمان
  • 1348-1350 اداره مهندسی ژاندارمری طراح: ساختمان خدمت نظام وظیفه
  • 1343-1348 همکاری با مهندسین مشاور مقتدر - آندرف، دکتر جهان آرا و شرکت ساختمانی جزیره
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت