انجمن مفاخر معماری ایران(هیات امنا)

کامبیز آرامیکامبیز آرامی
منصور افتخاریمنصور افتخاری
محمد توفیقمحمد توفیق
ژرژ دارشژرژ دارش
علی نقی گلریزعلی نقی گلریز
علی مجتهدیعلی مجتهدی
عمید مسعودیعمید مسعودی
خسرو منافیخسرو منافی