انجمن مفاخر معماری ایران(هیات امنا)

محمد توفیقمحمد توفیق
ژرژ دارشژرژ دارش
علی نقی گلریزعلی نقی گلریز
عمید مسعودیعمید مسعودی
خسرو منافیخسرو منافی