ژرژ دارش

ژرژ دارش

  • ·     متولد :ارومیه , 1326
  • ·     کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران , 1353                                               
  • ·     رئیس هیئت مدیره مهندسین مشاور هیریاس
  • ·     عضوسازماننظام مهندسی ساختمان تهران
  • ·     عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
  • ·     عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران
  • ·     عضو هیئت مدیره موسسه توسعه مطالعات سازه های آشوری
  • ·     طراحی , نظارت و ساخت مجتمع های مسکونی

 

اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت