گیتی اعتماد

متولد 1322 شیراز

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1345
 • اخذ مدرك دكترای شهرسازی از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1352
عناوین و سمت ها:
 • رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور طرح و معماری
 • نایب رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها :
 • كارشناس دفتر فنی وزارت كشور 1348-1346
 • مدرس دانشگاه شیراز 1348
 • كارشناس معماری و شهرسازی در مهندسان مشاور 1351-1346
 • استادیار و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه ملی ایران، تهران 1359-1351
فعالیت ها:
 • استاد راهنمای رساله های دكترا و فوق لیسانس در دانشگاه های مختلف
 • طراحی و نظارت پروژه های معماری و شهرسازی
آثار تالیفی:
 • تالیف كتاب شهرنشینی در ایران، انتشارات آگاه
 • ترجمه كتاب جغرافیای شهری اثر جانسون، انتشارات دانشگاه ملی ایران
 • ترجمه كتاب توسعه و توسعه نیافتگی اثر فورتادو، انتشارات دانشگاه ملی ایران
 • ترجمه مقالاتی در كتاب مفهوم شهر یك و دو
 • ارائه ده ها مقاله در زمینه معماری و شهرسازی در همایش ها و انتشارات تخصصی 1384-1353
 • فعالیت در گروه تحقیق مطالعات شهری و منطقه ای
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت