یزدان هوش ور

 • متولد1316 تهران
 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1343
 • طي دوره عالي شهرسازي در دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1345
 • عضو هيئت مديره مهندسان مشاور معماري و محيط

 

مشاغل و مسئوليتهاي گذشته

 • معاون مدير كل فني وزارت كشور
 • معاون عمراني استانداري كرمان
 • عضو شوراي صندوق مشترك شهرداريها
 • مدرس مدعو دانشگاه آزاد واحد جنوب
 • مدرس مدعو موسسه آموزش عالي نهاوند

 

فعاليتهاي حرفه اي

 • مدير طرح جامع دانشگاه اراك
 • مدير طرح دانشكده علوم پايه دانشگاه اراك
 • مدير طرح كليه ساختمان هاي آموزشي و غير آموزشي پرديس دانشگاه اراك
 • مدير طرح محوطه سازي دانشگاه اراك
 • مدير طرح توسعه و عمران بندر لنگه و بندر گنگ
 • مدير طرح جامع شهرستان بندر لنگه
 • مدير طرح هاي تفصيلي بندر لنگه و بندرگنگ

 

 

 

اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت