خانه تاريخي آقاگل

اين اثر كه با شمارة 1489-9/11/84 در فهرست آثار باستاني به ثبت رسيده در مركز محلة تاريخي شهر واقع گرديده و منسوب به دورة قاجار مي‌باشد.

اين خانه متعلق به آقاگل ارباب اسبق روستا بوده و درحال حاضر ازطرف ورثة مرحوم آقاگل به شهرداري واگذار گرديده است.

10
اين اثر داراي ساختار حياط مركزي و سه جبهه ساخت حول حياط مي‌باشد. جبهة اصلي شامل فضاي شاه‌نشين و دو اتاق كناري در جبهه شمال حياط واقع مي‌باشد. جبهه جنوبي شامل فضاي ، انبار ، اتاق سرايداري و فضايي جهت نگهداري احشام بوده است.

بدين ترتيب فضاي دسترسي و راهپله در جبهه غربي حياط جانمايي مي‌گردد. در تراز زير طبقة همكف فضاي سرداب دقيقاً منطبق بر سازه طبقة بالا زير فضاي شاه‌نشين شكل گرفته و مساحتي بالف بر 100مترمربع را شامل مي‌شود. نكته جالب توجه خط آسمان در نماي جبهة اصلي بناي فوق مي‌باشد. در اثر فوق در طول محور آكس اين جبهه داراي تنوع بوده و با فرمي هلالي كه از زمينه خود جدا مي‌گردد تظاهر مي‌يابد. مشخصات بناي عدم تقارن عملكردي بنا درحين تقارن فضايي و فرمي مي‌باشد دو اتاق كناري در دوطرف اتاق شاه‌نشين هر دو داراي مشخصات فرمي تلسيان مي‌باشد و برخلاف انتظار برخورد يكسان ازلحاظ ارتباطي ، يكي از اين فضاهاتوسط سه دهانه با فرم هلالي با فضاي اصلي مرتبط گشته و اتاق جانبي در سمت ديگر فاقد ارتباط دروني از شاه‌نشين بوده و ارتباط با اين فضا فقط از حياط ميسر است.

11

يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد بناي مذكور رويكردي دوگانه نسبت به محيط پيرامون خود مي‌باشد ، بنا در طول محور اصلي خود در امتداد فضاي شاه‌نشين هم داراي درونگرايي نسبت به حياط مركزي بوده و هم داراي رويكردي برونگرا نسبت به محيط اطراف مي‌باشد. در نماي متقابل اين جبهه ايواني سرتاسري در تمام طول بنا ، ارتباط بصري و فيزيكي بنا را به اطراف ممكن مي‌سازد ، در اين جبهه به علت تراز بودن كف سرداب با كف محيط پيرامون بنا ، ارتباط بصري و فيزيكي را به اطراف ممكن مي‌سازد. در اين جبهه به علت تراز بودن كف سرداب با كف محيط پيرامون بنا دو طبقه جلوه كرده و نمايي باغ‌گونه تجلي مي يابد.

 

 

منبع: سایت سیری در ایران

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی