عمارت فین کاشان

عمارت فین، کاشان، سده نهم ه.ق، قدمت 550 سال
4

عمارت و باغ تاریخی فین، نمونه یکی از زیباترین کاخ باغ های ایرانی است که از آب چشمه سلیمانیه فین مشروب می شود، بناهای مووجود در باغ در زمان های مختلف و در دوران سلاطین صفویه، زندیه و قاجاریه ساخته شده است، طراحی نهرها و نحوه گردش آب از خیابان های باغ و فواره های آنمنسوب به غیاث الدین جمشید کاشای معمار و ریاضی دان بزرگ ایارنی در قرن نعم است، در باغ فین دو باب حمام وجود دارد، یکی حمام کوچک که در سال 909 ه.ق به دستور شاه اسماعیل صفوی ساخته شده است و دری هم ه خارج حمام داشته که هر هفته یک روز حمام باغ در اختیار اهالی فین قرار گرفته است و این همان حمامی است که واقعه تاف بار قتل امیر کبیر در آن اتفاق افتاده است.

انوشه منصوری - 1384