مقبره کمال الملک و عطار

کمال الملک و عطار، نیشابور، خراسان ورضوی

1

آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری در میان باغی که به خود وی تعلق داشته، قرار دارد. در سال 1341 ه.ش انجمن آثار ملی، بنای یادبود این حکیم را ساخت. این بنا از آهن و سنگ و به صورت گنبدی رفیع با ده پایه ساخته شده است. و پایه های آن با اشکال هندسی و لوزی هی بزرگ و کوچک به یکدیگر متصل گردیده اند. سبک این بنا، ترکیبی از سبک معماری شرق و غربی است و در ساخت آن از اندیشه خیام الهام گرفته اند. بر اطراف پایه های گنبد، هرم هایی از سنگ های بزرگ و آب نماهایی سنگی ساخته اند که داخل آنها کاشی کاری شده است. در قسمت غرب آرامگاه، مجموعه ای از کتابخانه و موزه و مهمانخانه وجود دارد.

آرامگاه کمال الملک: این بنا با سبک جدید و به صورت مشبک با شش ایوان در سال 1341 بر روی مقبره کما الملک و در باغ شیخ عطار نیشابوری ساخته شده است.

انوشه منصوری