مسجد جامع زاوغان سمنان

23

مسجد زاوغان در شمال محله زاوغان سمنان و در میان باغ‌های سرسبز واقع شده است. این مسجد كه از بناهای قرن دوم هجری و مربوط به دوره تسلط علویان در این سرزمین است، به همت سید ضیاءالدین محمد، فرزند و جانشین سید زین‌الدین علی صالح پسر عبیدا... بن حسین اصغر بن امام زین‌العابدین (ع) بنا شده است.
مصالح ساختمانی كه در این مسجد به كار رفته آجر، گچ، سنگ و خشت‌خام است. مسجد جامع زاوغان شامل ایوانی بلند است كه ارتفاع آن بیش از ده متر است و رو به مشرق قرار دارد. در طرفین ایوان، دو گوشواره دو طبقه ساخته شده كه سقف گوشواره زیرین دست چپ ایوان، فرو ریخته است. در سمت راست ایوان، دو ستون خشتی بلند،‌ قطور و مخروبه به چشم می‌خورد.
آنچه از این مسجد باقی مانده یكی هم قوس بلند ایوان است كه دارای تزئینات آجری به صورت مربع‌های كوچك و بزرگ و تودرتو است. آثار خرابه‌ این مسجد هم اكنون در سمت غربی نهر میان زاوغان نمودار است.

منبع: سایت سمنان شناسی

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی