کَلاله

Kolaleh

کَلاله شهري است در شرق استان گلستان، ايران. اين شهر مرکز شهرستان کلاله است. اين شهر در جاده گرگان به مراوه‌تپه قرار گرفته‌است.
جمعيت اين شهر در سال 1385، برابر با 28,035 نفر بوده است.
شهر کلاله در سال 1384 خورشيدي رتبه نخست طرح پيشگيري از اعتياد را دراستان گلستان بدست آورد.