تالار فرخ باور

آثار دکتر فرخ باور

اسکیس پروژه مسکن و شهرسازی هرمزگاناسکیس پروژه مسکن و شهرسازی هرمزگان
اسکیس پروژه مسکن و شهرسازی هرمزگاناسکیس پروژه مسکن و شهرسازی هرمزگان
اسکیس مهدکودک و دبستاناسکیس مهدکودک و دبستان
از خیمه تا سفینهاز خیمه تا سفینه
بدون عنوانبدون عنوان
بدون عنوانبدون عنوان
بدون عنوانبدون عنوان
بدون عنوانبدون عنوان
بدون عنوانبدون عنوان
ماسوله - آبرنگماسوله - آبرنگ
طالقان - آبرنگطالقان - آبرنگ
رودبار - آبرنگرودبار - آبرنگ
پس قلعه - آبرنگپس قلعه - آبرنگ
جزیره ای در شمال سیسیل ایتالیا - آبرنگجزیره ای در شمال سیسیل ایتالیا - آبرنگ
بدون عنوان - آبرنگبدون عنوان - آبرنگ
قنات و توسعه - آبرنگقنات و توسعه - آبرنگ
نگاهی گوگلی به کرت - آبرنگنگاهی گوگلی به کرت - آبرنگ
غوطه ور میان زمین و آسمان. آبرنگغوطه ور میان زمین و آسمان. آبرنگ
پروژه برای ساری با خانم دکتر نراقی میرفندرسکیپروژه برای ساری با خانم دکتر نراقی میرفندرسکی
پروژه برای ساری با خانم دکتر نراقی میرفندرسکیپروژه برای ساری با خانم دکتر نراقی میرفندرسکی
مسکن مهر شهر جدید هشتگردمسکن مهر شهر جدید هشتگرد
مسکن مهر شهر جدید هشتگردمسکن مهر شهر جدید هشتگرد
شهر زیر دریاشهر زیر دریا
موزه صنعت نفت مسجد سلیمان - ۱موزه صنعت نفت مسجد سلیمان - ۱
موزه صنعت نفت مسجد سلیمان - ۲موزه صنعت نفت مسجد سلیمان - ۲
موزه صنعت نفت مسجد سلیمان - ۳موزه صنعت نفت مسجد سلیمان - ۳
موزه صنعت نفت مسجد سلیمان - ۴موزه صنعت نفت مسجد سلیمان - ۴
چاه شماره یکچاه شماره یک