مشارکت در جلسات هم اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران

انجمن مفاخر معماری ایران اقدام به برگذاری جلسات هفتگی با حضور اندیشمندان و اساتید معماری و شهر سازی می کند.

برنامه این جلسات بصورت ماهیانه در صفحه هم اندیشی ها منتشر می شود. برای اطلاع از برنامه این جلسات و ارایه نظرات و پیشنهادات و یا مشارکت در بحث ها و حمایت از جلسات ، می توانید از طریق صفحه مربوط به هر نشست در بخش هم اندیشی ها اقدام بفرمایید.