برنامه های روز جهانی كتاب در هفته معماری

به مناسبت روز جهاني كتاب و آغاز هفته معماری از ساعت 3 الي 8 بعد از ظهر روز پنجشنبه اول ارديبهشت ماه در محل خانه هنرمندان ايران - ايرانشهر شمالی، مراسمی به شرح زير برگزار خواهد شد .

برنامه اول: رونمايی كتاب انديشه معماران معاصر ايران

رونمايی كتاب انديشه معماران معاصر ايران ساعت از 3 الي 5 بعد از ظهر
همراه با سخن: فريدون مجلسي . شهريار سيروس . اسماعيل آزادی . بهروز پاكدامن . محمدرضا حائری . محسن شهيدی

 

برنامه دوم: اهداء جوايز دوسالانه كتاب معماری و شهرسازی

دوسالانه كتاب معماری و شهرسازیاز ساعت 5:30 الي 8 بعد از ظهر
همراه با سخن : فرح حبيب . ابراهيم حقيقی . فاطمه كاتب

 

بن دريافت كتب هر يك از مراسم در آغاز برنامه ها تحويل می گردد.