آذربایجان شرقی

تبریز - خانه مشروطه - شهریور 1380تبریز - خانه مشروطه
تبریز - خانه امیر نظام-مرداد 1386تبریز - خانه امیر نظام
جلفا - آبشار آسیاب خرابه - شهریور 1383جلفا - آبشار آسیاب خرابه
جلفا -روستای اشتبین-شهریور 1383جلفا - روستای اشتبین
تبریز - آستانه سیدحمزه - مرداد 1386تبریز- آستانه سید حمزه
جلفا - قلعه کردشت - شهریور 1383جلفا - قلعه کردشت
جلفا - کلیسای سنت استپانوس - شهریور 1383جلفا - کلیسای سنت استپانوس
مراغه - گنبد کبود - مرداد 1386مراغه - گنبد کبود
تبریز - کلیسای کندی موجومبا - مرداد 1386تبریز - کلیسای کندی موجومبا
مراغه - روستای آشان - مرداد 1385مراغه - روستای آشان
مراغه - گنبد سرخ - مرداد 1385مراغه - گنبد سرخ
مراغه - گنبد غفاریه - مرداد 1385مراغه - گنبد غفاریه
مراغه - مقبره اوحدی - سنگ مزار مراغه - مقبره اوحدی - سنگ مزار
مراغه - نیایشگاه ورجوی - مرداد 1385مراغه - نیایشگاه ورجوی
مراغه - گنبد مدور - مرداد 1385مراغه - گنبد مدور
آذرشهر - روستای بادامیار - نیایشگاه بادامیار- 1386آذرشهر - روستای بادامیار - نیایشگاه بادامیار
بناب - مسجد جامع مهرآباد - 1386بناب - مسجد جامع مهرآباد
بناب - مسجد میدان - 1386بناب - مسجد میدان
بناب -مسجد کبود - 1386بناب - مسجد کبود
آذر شهر - روستای شیرامین - 1386آذرشهر - روستای شیرامین
تبریز - بافت جدید شهری-1384تبریز - بافت جدید شهری
مرند - روستای زنوزق-1384مرند - روستای زنوزق
مرند - مسجد سنگی ترک-1384مرند - مسجد سنگی ترک
میانه - پل شکسته-1384میانه - پل شکسته
میانه - پل صفوی-1384میانه - پل صفوی
هریس- روستای خانقاه-1387هریس- روستای خانقاه
میانه - پل شاه عباسی-1384میانه - پل شاه عباسی
مرند - پل خاتون-1385مرند - پل خاتون
شبستر - مسجد جامع تسوج - 1385شبستر - مسجد جامع تسوج
شبستر - مزار شیخ محمود شبستری-1385شبستر - مزار شیخ محمود شبستری
شبستر - روستای سیس- مسجد جامع محمد حنفیه-1385شبستر - روستای سیس- مسجد جامع محمد حنفیه
شبستر - روستای سیس - مزار شیخ اسماعیل-1385شبستر - روستای سیس - مزار شیخ اسماعیل
تبریز- مسجد صاحب الامر-1382تبریز- مسجد صاحب الامر
تبریز- روستای کندوان-1380تا 1385تبریز- روستای کندوان
تبریز- ربع رشیدی-1382تبریز- ربع رشیدی
تبریز- بافت قدیمی شهر-1382تبریز- بافت قدیمی شهر
اهر- گردنه گوئیجه بل - کاروانسرای شاه عباسی-1387اهر- گردنه گوئیجه بل - کاروانسرای شاه عباسی
اهر- روستای جمال آباد-مسجد جامع سنگی(امام حسن)-1378اهر- روستای جمال آباد
اهر- مزار شخ شهاب الدین اهری- 1387اهر- مزار شیخ شهاب الدین اهری
اهر - مسجد جامع اهر -1387اهر - مسجد جامع اهر
تبریز- ایل گلی - 1387تبریز- ایل گلی
تبریز- مدرسه و کلیسای سرکیس مقدس-1387تبریز- مدرسه و کلیسای سرکیس مقدس
تبریز- مسجد ثقه الاسلام-1387تبریز- مسجد ثقه الاسلام
تبریز- گورستان عصرآهن-1387تبریز- گورستان عصرآهن
تبریز- مسجد کبود - 1387تبریز- مسجد کبود
هشترود - قلعه ضحاکهشترود - قلعه ضحاک
تبریز- میدان ساعت - ساختمان شهرداری-1394تبریز- میدان ساعت - ساختمان شهرداری
تبریز- خانه مشروطه-1394تبریز- خانه مشروطه
جلفا - کلیسای سنت استپانوس-1394جلفا - کلیسای سنت استپانوس (1)
رود ارس-1394رود ارس
کلیبر - قلعه بابک-1394کلیبر - قلعه بابک
کلیبر- پل خدآفرید-1394کلیبر- پل خدآفرید
کلیبر - حمام کردشت-1394کلیبر - حمام کردشت
کلیبر - روستای اشتبین-1394کلیبر - روستای اشتبین
تبریز- مسجد کبود-1394تبریز- مسجد کبود (1)
تبریز - موزه آذربایجان-1394تبریز - موزه آذربایجان
بازار قدیمی تبریزبازار قدیمی تبریز