آذرشهر - روستای بادامیار - نیایشگاه بادامیار- 1386

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--