اهر- مزار شخ شهاب الدین اهری- 1387

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--