بناب - مسجد جامع مهرآباد - 1386

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--