تبریز- ایل گلی - 1387

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--