تبریز- بافت قدیمی شهر-1382

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--