تبریز - خانه مشروطه - شهریور 1380

عکس : علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--