تبریز - کلیسای کندی موجومبا - مرداد 1386

عکس : علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--