جلفا - آبشار آسیاب خرابه - شهریور 1383

عکس : علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--