جلفا - کلیسای سنت استپانوس - شهریور 1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--