شبستر - روستای سیس- مسجد جامع محمد حنفیه-1385

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--