مراغه - نیایشگاه ورجوی - مرداد 1385

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--