مراغه - گنبد غفاریه - مرداد 1385

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--