میانه - پل شاه عباسی-1384

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--