آذربایجان غربی

عکس: علی رضا قهاری

ارومیه - مسجد جامعارومیه - مسجد جامع
خوی - بازار - مهر 1383خوی - بازار - مهر 1383
خوی - پل خاتون- مهر 1383خوی - پل خاتون
خوی - کلیسای مهلذان - مهر 1383خوی - کلیسای مهلذان
خوی - مسجد شیخ (مقبره) - مهر 1383(خوی - مسجد شیخ (مقبره
خوی - مناره شمس تبریزیخوی - مناره شمس تبریزی
ماکو - قره کلیسا - مهر 1383ماکو - قره کلیسا
ماکو - کاخ باغچه جوق - مهر 1383ماکو - کاخ باغچه جوق
مهاباد - روستای اگریقاش - فخریکا - مرداد 1385مهاباد - روستای اگریقاش- فخریکا
مهاباد - مسجد سرخ - 1385مهاباد - مسجد سرخ
تکاب - پل صفوی-1380تکاب - پل صفوی
تکاب - تخت سلیمان-1380تکاب - تخت سلیمان
خوی-1354خوی
ماکوماکو
کلیسای ننه مریمکلیسای ننه مریم