خوی - بازار - مهر 1383


<div class="moz-text-html" lang="x-unicode">
<div dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;">یکصد و
پنجاه و دومین گفتمان هنر و معماری</span></div>

<div dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;"><img src="/media/391924/931129.jpg" width="566" height="800" alt="مشخصات جهانی صنعت ساختمان"/><br />
</span></div>

<div dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></div>

<div dir="RTL" style="text-align: center;">مشخصات جهانی صنعت
ساختمان</div>

<div dir="RTL">&nbsp;</div>

<div dir="RTL"><a
href="imap://maintain%40phiyal%2Ecom@mail.phiyal.com:143/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E1035">
</a>استفاده از "فناوری ها در صنعت ساختمان" پیش از اینکه کارکردی سخت
افزاری داشته باشد، مقوله ای نرم افزاری و مدیریتی است. اساس پیش نیاز
ورود به هرگونه بحث تکنولوژیکی در این صنعت، مهیا بودن زیر ساخت های
نرم افزاری، قانونی، اقتصادی، فرهنگی و حرفه ای آن است. مهیا نبودن
این زیرساخت ها نه تنها سودی برای جامعه حرفه ای و مصرف کنندگان آن
نخواهد داشت، که موجب اتکای بیشتر به شیوه های سنتی اجرای ساختمان
خواهد شد. بعلاوه برای استفاده از "سخت افزارهای صنعتی مدرن در صنعت
ساختمان" نیاز به تغییر ساختار راهبردی این صنعت مطابق با ساختارهای
نوین جهانی آن، در کشور داریم. این ساختارها توسط کشورهای صنعتی از
70سال پیش پایه ریزی و تجربه شده و هم اکنون به عنوان ادبیات جهانی
این صنعت، شناخته می شود.</div>

<div dir="RTL">&nbsp;</div>

<div dir="RTL">عدم آشنایی ما با ادبیات بین المللی این صنعت و قواعد
تجارت مبتنی بر آن، نتایجی همچون موارد زیر را در بر خواهد
داشت:</div>

<div dir="RTL">
<ul>
<li>افت کیفی و فنی صنعت ساختمان در کشور در مقایسه با معیارهای
جهانی</li>

<li>عدم تحقق امر توسعه پایدار</li>

<li>هدر رفتن سرمایه های مالی، ذخایر معدنی و منابع انرژی کشور</li>

<li>عدم رشد کشور در این صنعت در عرصه های جهانی</li>

<li>عدم اجازه صدور خدمات مهندسی در بازار جهانی، حتی با پذیرفته شدن
ایران در سازمان تجارت جهانی</li>
</ul>
</div>

<div dir="RTL">&nbsp;</div>

<div dir="RTL">یکصد و پنجاه و دومین گفتمان هنر و معماری، با هدف
معرفی مشخصات جهانی صنعت ساختمان در ابعاد راهبردی و مدیریتی آن ارائه
شده و تلاش می کند به آسیب شناسی صنعت ساختمان در ایران و در مقایسه
با ساختارهای مشابه جهانی آن بپردازد. در این گفتمان آقای مهندس حمید
عرفانیان سخنرانی خواهند داشت که با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه
است.</div>

<div dir="RTL">و اعضا پنل گفتگو عبارتند از :</div>

<div dir="RTL">خانم مهندس انوشه منصوری و آقایان مهندس منوچهر شیبانی
اصل و مهندس حسن نظرزاده دباغ</div>

<div dir="RTL">&nbsp;</div>

<div dir="RTL"><strong>زمان</strong>:چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393 از
ساعت 15:30 الی 18</div>

<div dir="RTL"><strong>مکان</strong>:باغ موزه قصر ،‌ خیابان دکتر
شریعتی ، خیابان مطهری شرقی</div>

<div dir="RTL"><strong>کتاب راس ساعت 15:30 توزیع می
شود.</strong></div>

<div dir="RTL">محل پارک اتومبیل برای مدعوین فراهم است .</div>
</div>

<div dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="/media/396135/931129-2.jpg" width="600" height="424" alt="مشخصات جهانی صنعت ساختمان"/></div>

<div dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="/media/396141/9311290-1.jpg" width="600" height="424" alt="مشخصات جهانی صنعت ساختمان"/></div>
<div class="moz-text-html" lang="x-unicode"> <div dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;">یکصد و پنجاه و دومین گفتمان هنر و معماری</span></div> <div dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;"><img src="/media/391924/931129.jpg" width="566" height="800" alt="مشخصات جهانی صنعت ساختمان"/><br /> </span></div> <div dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;"><br /> </span></div> <div dir="RTL" style="text-align: center;">مشخصات جهانی صنعت ساختمان</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><a href="imap://maintain%40phiyal%2Ecom@mail.phiyal.com:143/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E1035"> </a>استفاده از "فناوری ها در صنعت ساختمان" پیش از اینکه کارکردی سخت افزاری داشته باشد، مقوله ای نرم افزاری و مدیریتی است. اساس پیش نیاز ورود به هرگونه بحث تکنولوژیکی در این صنعت، مهیا بودن زیر ساخت های نرم افزاری، قانونی، اقتصادی، فرهنگی و حرفه ای آن است. مهیا نبودن این زیرساخت ها نه تنها سودی برای جامعه حرفه ای و مصرف کنندگان آن نخواهد داشت، که موجب اتکای بیشتر به شیوه های سنتی اجرای ساختمان خواهد شد. بعلاوه برای استفاده از "سخت افزارهای صنعتی مدرن در صنعت ساختمان" نیاز به تغییر ساختار راهبردی این صنعت مطابق با ساختارهای نوین جهانی آن، در کشور داریم. این ساختارها توسط کشورهای صنعتی از 70سال پیش پایه ریزی و تجربه شده و هم اکنون به عنوان ادبیات جهانی این صنعت، شناخته می شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">عدم آشنایی ما با ادبیات بین المللی این صنعت و قواعد تجارت مبتنی بر آن، نتایجی همچون موارد زیر را در بر خواهد داشت:</div> <div dir="RTL"> <ul> <li>افت کیفی و فنی صنعت ساختمان در کشور در مقایسه با معیارهای جهانی</li> <li>عدم تحقق امر توسعه پایدار</li> <li>هدر رفتن سرمایه های مالی، ذخایر معدنی و منابع انرژی کشور</li> <li>عدم رشد کشور در این صنعت در عرصه های جهانی</li> <li>عدم اجازه صدور خدمات مهندسی در بازار جهانی، حتی با پذیرفته شدن ایران در سازمان تجارت جهانی</li> </ul> </div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">یکصد و پنجاه و دومین گفتمان هنر و معماری، با هدف معرفی مشخصات جهانی صنعت ساختمان در ابعاد راهبردی و مدیریتی آن ارائه شده و تلاش می کند به آسیب شناسی صنعت ساختمان در ایران و در مقایسه با ساختارهای مشابه جهانی آن بپردازد. در این گفتمان آقای مهندس حمید عرفانیان سخنرانی خواهند داشت که با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه است.</div> <div dir="RTL">و اعضا پنل گفتگو عبارتند از :</div> <div dir="RTL">خانم مهندس انوشه منصوری و آقایان مهندس منوچهر شیبانی اصل و مهندس حسن نظرزاده دباغ</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><strong>زمان</strong>:چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393 از ساعت 15:30 الی 18</div> <div dir="RTL"><strong>مکان</strong>:باغ موزه قصر ،‌ خیابان دکتر شریعتی ، خیابان مطهری شرقی</div> <div dir="RTL"><strong>کتاب راس ساعت 15:30 توزیع می شود.</strong></div> <div dir="RTL">محل پارک اتومبیل برای مدعوین فراهم است .</div> </div> <div dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="/media/396135/931129-2.jpg" width="600" height="424" alt="مشخصات جهانی صنعت ساختمان"/></div> <div dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="/media/396141/9311290-1.jpg" width="600" height="424" alt="مشخصات جهانی صنعت ساختمان"/></div>
--
--
--

<p dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;">یکصد و پنجاه
و چهارمین گفتمان هنر و معماری</span></p>

<p dir="RTL"><img src="/media/406874/13931213.jpg" width="566" height="800" alt="هر ورقش دفتری است"/></p>

<p dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></p>

<p style="text-align: center;" dir="RTL">هر ورقش دفتری است<br />
 ویژه گی شهرهای آینده&nbsp;</p>

<p dir="RTL">بسیاری از برنامه ریزان شهری، شاید فکر کنند که ایجاد یک
شهر آینده، به معنای طراحی کردن و به کار گرفتن ساختمان های بلند
مرتبه جدید و فولادین، سیستم حمل و نقل پیشرفته یا شبکه های خدمات
رفاهی پیچیده است. برای بسیاری این ممکن است یک جامعه مدرن به نظر
برسد، ولی بدون خلاقیت و نوآوری دائم، آن شهر سرانجام درخواهد ماند.
وانگهی، اگر این خلاقیت نهایتا به نفع ساکنان آن شهر به کار گرفته
نشود، این نوآوری ها پوچ و بی معنا می شوند.</p>

<p dir="RTL">با این که ما انسان ها به بسیاری از مشکلات گذشته
پرداخته ایم ولی اکنون با انبوهی از چالش های شهرنشینی روبرو هستیم.
این چالش و آزمون های جدید برای ماندگاری و معیشت آینده عبارتند از:
افزایش دمای زمین، فقدان انرژی تجدید پذیر و نیاز به سیستم هایی برای
حمایت از کیفیت زندگی شهروندان. به علاوه ما به مسکنی به لحاظ محیطی
پاسخگو، هوای پاک و آب سالم تر و به ویژه زیست کره ای پایدار، (نه
تنها برای انسان ها، بلکه برای همه گیاهان و جانداران زمین) نیاز
داریم.</p>

<p dir="RTL">قرن بیست و یکم ، زمان گذار است، فناوری ها باید برای
فراهم کردن پایداری محیطی، ایمنی ژنتیکی و امنیت بهتر، مهار شوند. قرن
هاست که فناوری را عمدتا برای افزایش رشد اقتصادی به کار گرفته اند.
این دیگر فرمولی کارآمد برای بقای رشد نیست. بنابراین اکنون زمانی
رسیده که فناوری ها باید به ما کمک کنند تا به پایداری محیط زیستی،
دسترسی به منابع حیاتی، به خصوص به آب، غذا و هوای پاک، انرژی های
تجدید پذیر، امنیت (در تمام سطوح در برابر بلایای طبیعی و غیرطبیعی) و
به طور خلاصه: زیستگاه های مناسب برای نسل های آینده، دست یابیم. پدید
آمدن چنین زیستگاه هایی، چیزی نیست که با تعاریف تنگ نظرانه برنامه
ریزی شهری و مهندسی محدود شود، اهمیت توسعه شهری آینده با همه زمینه
های تلاش انسانی برای بقای او گره خورده است. او باید بتواند از
تغییرات آب و هوایی، کاهش ذخایر نفت و آب، افزایش جمعیت، کم شدن میزان
زمین مزروعی، جنگل ها و ذخایر طبیعی قابل بازیافت، جان به در برد.</p>

<p dir="RTL">در یکصد و پنجاه و چهارمین گفتمان هنر و معماری &nbsp;که
به موضوع حفاظت از محیط زیست و چگونگی شهرهای آینده اختصاص دارد، خانم
ها دکتر مینا استقامت ، مهندس نرگس روحانی و آقایان دکتر هادی دلیری
کیا ، دکتر فریبرز غیبی و مهندس آرش خیر اندیش سخن خواهند گفت که با
نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه است و خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد اداره
پنل گفتگو را به عهده دارند.</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">زمان:چهارشنبه 13 اسفند ماه 1393 از ساعت 15:30 الی
18<br />
 مکان:باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی&nbsp; ، خیابان مطهری شرقی<br />
 کتاب راس ساعت 15:30 توزیع می شود.<br />
 محل پارک اتومبیل برای مدعوین فراهم است.</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>
<p dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;">یکصد و پنجاه و چهارمین گفتمان هنر و معماری</span></p> <p dir="RTL"><img src="/media/406874/13931213.jpg" width="566" height="800" alt="هر ورقش دفتری است"/></p> <p dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;"><br /> </span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">هر ورقش دفتری است<br /> ویژه گی شهرهای آینده&nbsp;</p> <p dir="RTL">بسیاری از برنامه ریزان شهری، شاید فکر کنند که ایجاد یک شهر آینده، به معنای طراحی کردن و به کار گرفتن ساختمان های بلند مرتبه جدید و فولادین، سیستم حمل و نقل پیشرفته یا شبکه های خدمات رفاهی پیچیده است. برای بسیاری این ممکن است یک جامعه مدرن به نظر برسد، ولی بدون خلاقیت و نوآوری دائم، آن شهر سرانجام درخواهد ماند. وانگهی، اگر این خلاقیت نهایتا به نفع ساکنان آن شهر به کار گرفته نشود، این نوآوری ها پوچ و بی معنا می شوند.</p> <p dir="RTL">با این که ما انسان ها به بسیاری از مشکلات گذشته پرداخته ایم ولی اکنون با انبوهی از چالش های شهرنشینی روبرو هستیم. این چالش و آزمون های جدید برای ماندگاری و معیشت آینده عبارتند از: افزایش دمای زمین، فقدان انرژی تجدید پذیر و نیاز به سیستم هایی برای حمایت از کیفیت زندگی شهروندان. به علاوه ما به مسکنی به لحاظ محیطی پاسخگو، هوای پاک و آب سالم تر و به ویژه زیست کره ای پایدار، (نه تنها برای انسان ها، بلکه برای همه گیاهان و جانداران زمین) نیاز داریم.</p> <p dir="RTL">قرن بیست و یکم ، زمان گذار است، فناوری ها باید برای فراهم کردن پایداری محیطی، ایمنی ژنتیکی و امنیت بهتر، مهار شوند. قرن هاست که فناوری را عمدتا برای افزایش رشد اقتصادی به کار گرفته اند. این دیگر فرمولی کارآمد برای بقای رشد نیست. بنابراین اکنون زمانی رسیده که فناوری ها باید به ما کمک کنند تا به پایداری محیط زیستی، دسترسی به منابع حیاتی، به خصوص به آب، غذا و هوای پاک، انرژی های تجدید پذیر، امنیت (در تمام سطوح در برابر بلایای طبیعی و غیرطبیعی) و به طور خلاصه: زیستگاه های مناسب برای نسل های آینده، دست یابیم. پدید آمدن چنین زیستگاه هایی، چیزی نیست که با تعاریف تنگ نظرانه برنامه ریزی شهری و مهندسی محدود شود، اهمیت توسعه شهری آینده با همه زمینه های تلاش انسانی برای بقای او گره خورده است. او باید بتواند از تغییرات آب و هوایی، کاهش ذخایر نفت و آب، افزایش جمعیت، کم شدن میزان زمین مزروعی، جنگل ها و ذخایر طبیعی قابل بازیافت، جان به در برد.</p> <p dir="RTL">در یکصد و پنجاه و چهارمین گفتمان هنر و معماری &nbsp;که به موضوع حفاظت از محیط زیست و چگونگی شهرهای آینده اختصاص دارد، خانم ها دکتر مینا استقامت ، مهندس نرگس روحانی و آقایان دکتر هادی دلیری کیا ، دکتر فریبرز غیبی و مهندس آرش خیر اندیش سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه است و خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد اداره پنل گفتگو را به عهده دارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">زمان:چهارشنبه 13 اسفند ماه 1393 از ساعت 15:30 الی 18<br /> مکان:باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی&nbsp; ، خیابان مطهری شرقی<br /> کتاب راس ساعت 15:30 توزیع می شود.<br /> محل پارک اتومبیل برای مدعوین فراهم است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p>
--
--
--