خوی - مناره شمس تبریزی- مهر 1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--