ماکو - کاخ باغچه جوق - مهر 1383

--
--
--
--

<p dir="RTL">دومین شب معمار با نكوداشت «داوود اوشانه» در خانه
هنرمندان ایران برگزار می شود.</p>

<p dir="RTL">دومین شب معمار با نكوداشت «داوود اوشانه» در خانه
هنرمندان ایران برگزار می شود.</p>

<p dir="RTL">علیرضا قهاری؛ رییس هیأت مدیره انجمن مفاخر معماری ایران
بیان كرد: دومین شب معمار روز یكشنبه ۱۶ اسفندماه ساعت ۱۷ در تالار
بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و قرار است در كنار مباحث
تخصصی نقد معماری معاصر به نكوداشت مهندس داوود اوشانه نیز
بپردازیم.</p>

<p dir="RTL">او همچنین از رونمایی كتاب «نگاهی به معماری نو در
ایران» نوشته سیروس باور اشاره كرد و افزود: این كتاب روز یكشنبه دوم
اسفندماه در خانه هنرمندان ایران با حضور مولف و پژوهشگران این حوزه
رونمایی خواهد شد.</p>

<p dir="RTL">گفتنی است؛ بهمن ماه سال جاری و در اولین شب معمار،
انجمن مفاخر معماری نكوداشت «ایرج اعتصام» را برگزار كرد.</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">منبع: سایت ایسنا-بهمن 1388</p>

<p dir="RTL">تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره
السادات عربشاهی</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>
<p dir="RTL">دومین شب معمار با نكوداشت «داوود اوشانه» در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.</p> <p dir="RTL">دومین شب معمار با نكوداشت «داوود اوشانه» در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.</p> <p dir="RTL">علیرضا قهاری؛ رییس هیأت مدیره انجمن مفاخر معماری ایران بیان كرد: دومین شب معمار روز یكشنبه ۱۶ اسفندماه ساعت ۱۷ در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و قرار است در كنار مباحث تخصصی نقد معماری معاصر به نكوداشت مهندس داوود اوشانه نیز بپردازیم.</p> <p dir="RTL">او همچنین از رونمایی كتاب «نگاهی به معماری نو در ایران» نوشته سیروس باور اشاره كرد و افزود: این كتاب روز یكشنبه دوم اسفندماه در خانه هنرمندان ایران با حضور مولف و پژوهشگران این حوزه رونمایی خواهد شد.</p> <p dir="RTL">گفتنی است؛ بهمن ماه سال جاری و در اولین شب معمار، انجمن مفاخر معماری نكوداشت «ایرج اعتصام» را برگزار كرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">منبع: سایت ایسنا-بهمن 1388</p> <p dir="RTL">تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p>
--
--
--
--
--
--
--
--
--