مهاباد - روستای اگریقاش - فخریکا - مرداد 1385

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--